Zasadnutie komisie zo dňa 25.11.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 25.11.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec
                               
Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Program rokovania:
1. vyhodnotenie druhej parkovacej zóny,
2. parkovanie na Podjavorinskej ulici - parkovanie na oboch stranách ulice,
3. parkovanie na Štetinovej ulici - žiadosť o zmenu,
4. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. vyhodnotenie druhej parkovacej zóny
S bodom č.1 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 76/2010:
Komisia dopravy prerokovala materiál a na základe výsledkov prieskumu 2.parkovacej oblasti neodporúča upraviť počty parkovacích miest. Komisia dopravy odporúča pokračovať v monitorovaní a v prieskume.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. parkovanie na Podjavorinskej ulici - parkovanie na oboch stranách ulice
S bodom č.2 oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 77/2010:
Komisia dopravy posúdila sťažnosti občanov ohľadom vjazdu a výjazdu z garáže na Podjavorinskej 4A, ale bude sa nimi zaoberať až po doručení vyjadrenia obyvateľov Podjavorinskej ulice v súvislosti so žiadosťou o úpravu parkovania po oboch stranách ulice.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. parkovanie na Štetinovej ulici - žiadosť o zmenu
S bodom č.3 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 78/2010:
Komisia dopravy posúdila podnety občanov o zmenu rozloženia parkovacích miest na Štetinovej a Panenskej ulici a ich prehodnotenie odporúča až po vykonaní prieskumu 3. parkovacej oblasti.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. rôzne
S bodom č. 4 oboznámil prítomných pán Glasa a Ing. Olejárová.

Uznesenie č. 79/2010:
Komisia dopravy odporúča premiestniť parkovacie miesta určené pre vozidlá so súhlasom Polície na Poľnej ulici (medzi Sasinkovou a Moskovskou ulicou) do časti Poľnej ulice (medzi Ul. 29. augusta a Sasinkovou ulicou). Uvoľnené parkovacie miesta odporúča ponechať ako voľné (pre verejnosť). Komisia dopravy odporúča nevyhovieť žiadostiam o prenájom parkovacích miest od JUDr. Eriky Csekes a spoločnosti Forespo Bord a.s.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 80/2010:
Komisia dopravy nesúhlasí so žiadosťou Ing. Antónie Bárlikovej o osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ na Vratňanskej ulici, nakoľko by sa zhoršila dopravná situácia na križovatke ulíc Fraňa Kráľa – Hlboká cesta.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 81/2010:
Komisia dopravy žiada na základe požiadaviek obyvateľov doplniť zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy na odbočku z Hrebendovej ulice od Slávičieho údolia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 82/2010:
Komisia dopravy odporúča vyhovieť žiadosti Chirurgického centra na Kozej ulici o poskytnutie parkovacieho miesta v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 83/2010:
Komisia dopravy nesúhlasí so žiadosťou o navrátenie pôvodného dopravného značenia na Zochovej ulici pri hoteli Falkensteiner Bratislava, Zochovu ulicu ponechať v celom úseku jednosmernú.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 84/2010:
Komisia dopravy neodporúča realizovať kruhový objazd na križovatke ulíc Fraňa Kráľa – Hlboká cesta, odporúča iba vyznačiť vodorovné dopravné značenie bez prednosti v jazde.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

S bodom č.1 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 85/2010:
Komisia dopravy súhlasí s vytvorením vyčkávacieho priestoru pred vjazdom do autovýťahu do podzemnej garáže na Štetinovej ulici. Vyčkávací priestor (dopravný tieň V13) vznikne zrušením 4. vyhradeného parkovacieho miesta vpravo na Štetinovej ulici od Palisád. Komisia dopravy odporúča nevyhovieť žiadostiam spoločností INA – International News Agency s.r.o. a PRO HUMANITY a.s. o vyhradenie parkovacích miest. Komisia dopravy odporúča vyhradiť na Štetinovej ulici 1 parkovacie miesto pre zásobovanie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 2010-11-25
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK