Zasadnutie komisie zo dňa 26.01.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo  26. januára 2009 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu MČ Bratislava – Staré Mesto

Prítomní:
Mgr. Art. Emil Bartko
Ing. Dušan Franců
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Peter Schmidt
Ing. Jana Španková

Ospravedlnení:
Mgr. Helga Jančovičová
Jaroslav Ježek
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
Ing. Anna Lašánová, vedúca finančného oddelenia
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva

Program:
1. Otvorenie
2. Štatút Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
3. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Staré Mesto 
4. Rôzne
5. Zakončenie

Priebeh rokovania:

1. Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda komisie Ing. Peter Schmidt.

2. Ing. Lašánová odôvodnila vznik Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a podrobne rozobrala jeho štatút, ktorý obsahuje presné pravidlá tvorby fondu a použitia prostriedkov fondu. Zdôraznila, že o použití prostriedkov fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Štatút Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  

3. Mgr. Gábor informoval o výsledku zápisu detí do 1. ročníka základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Konštatoval, že počet prijatých detí bude v medziach predchádzajúceho roka (asi 350 detí).

4. Rôzne

- Mgr. Gábor -  po konzultácii s prednostkou KŠÚ v Bratislave – možnosť získania finančných prostriedkov na havárie školských budov a ihrísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – požiadavka na prípadnú zmenu rozpočtu

- Ing. Schmidt – vyjadrenie nespokojnosti s priebehom prác na opravách škôl (strecha ZŠ Mudroňova, rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Grösslingová) – požiadavka – v rámci zákona o verejnom obstarávaní sprísniť kritériá pri výbere firiem (minimalizovať dodávateľské zabezpečovanie prác)

Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada prednostu úradu  Ing. Paradeisera a vedúceho investičného oddelenia Ing. Dinku o účasť na najbližšom zasadnutí komisie.

- RNDr. Smrek – vzdelávanie učiteľov – nie vždy je ponúkaná kvalita zo strany organizátorov

- Ing. Schmidt -  potreba zvyšovania manažérskej úrovne v činnosti riaditeľov škôl – vzdelávanie (projekty)

5. Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie komisie skončilo.

Ing. Peter Schmidt v. r.
podpredseda komisie

PaedDr. S. Budincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 26.01.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA