Zasadnutie komisie zo dňa 26.01.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 26. januára 2009

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program
1/ Stanovisko Komisie Sociálnej zdravotnej a rodiny MZ (ďalej „ Komisia SZR“)
k materiálom MZ:
1.1. k bodu 8./MZ:  Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008
1.2. k bodu 10./MZ: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
2/ Návrh harmonogramu realizácie opatrení  č.2.1.2, č. 2.2.1., č.2.2.2. - materiál Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
3/ Rôzne

Začiatok rokovania: 16.45 hod.

Predsedníčka komisie Komisie Sociálnej zdravotnej a rodiny MZ (ďalej „ Komisia SZR“) privítala prítomných poslancov na 1. zasadnutí komisie v roku 2009 a ospravedlnila neprítomných.

K bodu 1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
1.1.k bodu 8./MZ: Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008

Uznesenie 1/2009
Komisia SZR berie na vedomie Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1.3. k bodu 10/MZ:  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava –Staré Mesto za rok 2008

Uznesenie 2/2009
Komisia SZR berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava –Staré Mesto za rok 2008 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/ 
2/ Návrh harmonogramu realizácie opatrení č.2.1.2, č. 2.2.1., č.2.2.2. - materiál
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto („PHSR“)

Uznesenie 3/2009
A/ Komisia SZR odporúča predkladateľovi materiálu PHSR prepracovať Harmonogram realizácie opatrení  č.2.1.2, č. 2.2.1., č.2.2.2. podľa prílohy 1 zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

B/ Komisia SZR odporúča predkladateľovi materiálu PHSR z materiálu vypustiť finančný plán na obdobie rokov 2009 až 2015 a spracovať finančný plán krátkodobý v rámci akčných - realizačných plánov.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 3/ Rôzne

3.1. Poslanci diskutovali o aplikácii zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v podmienkach  súčasnej praxe samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Poslanci boli informovaní o pripravovanom stretnutí starostu mestskej časti s primátorom hl.m.SR Bratislavy v predmetnej veci, o aktuálnom stave spolupráce oddelenia sociálnych vecí s Magistrátom hl.m.SR Bratislavy a o pripravovanej novele tohto zákona. Vedúca OSV zabezpečí výklad zákona pre poslancov ako aj informáciu o pracovnom stretnutí vedúcich OSV MČ Bratislavy k aplikácii zákona.   

3.2.  Poslanci navrhli zasadnutia Komisie SZR realizovať podľa aktuálnych možností v utorok v týždni pred zasadnutím MR.

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie.

Ukončenie rokovania 17.45 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

Príloha 1/
Návrh harmonogramu realizácie opatrení  č.2.1.2, č. 2.2.1., č.2.2.2. - akčný a finančný plán

V Bratislave dňa 27.01.2009

Overil:
Mgr.Ondrej Dostál, poslanec MZ

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 26.01.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.