Zasadnutie komisie zo dňa 26.02.2007

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zasadala dňa 26. februára 2007.

Prítomní:
Mgr. arch. Emil Bartko
MUDr. Viera Satinská
MUDr. Marek Čambal
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
VEPOS – p. Ďurža
OS MsP - Jozef Hitka
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza
Ing. Monika Martinková
p. Vladimír Glasa
p. Alena Nitschneiderová

Program:
Zoznámenie členov komisie so zamestnancami miestneho úradu, ktorí zabezpečujú kontrolu verejný poriadok v širšom ponímaní v mestskej časti, s prácou Okrskovej stanice Mestskej polície Staré Mesto a s prácou VEPOS-u ako správcu komunikácií III. a IV. kategórie.

Po otvorení zasadania komisie jej predseda oboznámil členov komisie čo jednotlivé referáty oddelenia správnych činností zabezpečujú vo verejnom poriadku. Ďalej predstavil členom komisie zástupcu VEPOS-u ako správcu komunikácií III. a IV. kategórie, ako i komisára Okrskovej stanice Mestskej polície Staré Mesto.

Ing. Karol Pancza, vedúci oddelenia správnych činností, informoval členov komisie, že sú pripravené návrhy všeobecne záväzných nariadení na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 27. marca 2007, ktoré už boli predmetom rokovania miestnej rady, kde zazneli k ním pripomienky, ktoré bude nutné do týchto návrhov zapracovať.

Pán Bartko požiadal zapisovateľku komisie, aby uvedené návrhy VZN cestou e-mailových adries zaslala členom komisie, ktorí si ich preštudujú a rokovať o nich budú 13.3.2007 o 15,30 h v staromestskej sieni, prízemie, Vajanského nábr. č. 3.

Na zasadanie komisie priniesol Ing. Kováč z referátu dopravného managmentu miestneho úradu na prerokovanie návrh dodatku k VZN č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením.
Členovia komisie návrh neprerokovali, ale odložili ho na zasadanie 13.3.2007.


Ing. arch. Emil Bartko

Zapísala:
JUDr. Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 27.2.2007

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 26.02.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Viera Satinská