Zasadnutie komisie zo dňa 26.02.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 26.2.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík
MUDr. Peter Tatár

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnený:
Mgr.Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová

Program:
1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 10. marca  2009
2) Spoločnosť R.B.I. spol. s r.o  - jej ďalší vývoj v súvislosti s finančnou krízou
3) Opatrenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s finančnou  krízou
4) Vyhodnotenie  užšej súťaže – domová nehnuteľnosť Obchodná 7
5) Rôzne

K bodu 1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú  predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 10. marca 2009:

Bod 4) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 255/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča miestnemu zastupiteľstvu všeobecne záväzné nariadenia schváliť podľa predloženého  návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 6) Návrh na predaj nehnuteľností na Kubániho ulici, pozemkov par. č. 4797/8, 4797/9

Uznesenie č. 256/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 7) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Janáčkovej ulici, pozemku  parc. č. 8720/11

Uznesenie č. 257/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 8) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Továrenskej ulici, pozemkov parc.č. 9053/13, 9053/18

Uznesenie č. 258/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 9) Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18-Grosslingova 23 Matici slovenskej

Bod 10) Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ul. Dunajská 18 - Grosslingova 23 (kupujúci INTERMONT, s.r.o)

Uznesenie č. 259/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že sa touto problematikou už zaoberali a trvajú na pôvodnom stanovisku.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 11) Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 259/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú svojim členom podrobne sa oboznámiť s materiálom za účelom zaujatia stanoviska.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 13) Analýza a odporúčanie pre komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 260/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berie predloženú analýzu na vedomie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 14) Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto akčný plán na rok 2009

Uznesenie č. 261/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom požadujú predložiť kvantifikáciu dosahu jednotlivých opatrení na výdavkovú časť rozpočtu mestskej časti - následne finančná komisia zaujme stanovisko k reálnosti navrhovaných cieľov.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 15) Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov

Uznesenie č. 262/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berie tento materiál na vedomie,
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiada starostu zabezpečiť na aprílové zasadnutie podklady o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti (daňové priznanie, výkazy ziskov a strát, výročné správy )

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 16) Návrh na zriadenie útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 263/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú zriadenie útvaru hlavného kontrolóra podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
          
Bod 17) Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti–Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 264/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že nemajú dostatok informácií o finančných nákladoch, ich vplyvu na rozpočet mestskej časti ako aj celkového využitia budovy na Cintorínskej ul.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 18) Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 zo siete škôl

Uznesenie č. 265/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú mestskej časti počkať na  konkrétne stanovisko primátora.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Bod 19) Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici

Uznesenie č. 266/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predloženú správu na vedomie.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 20) Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 – 2007 a rok 2008

Uznesenie č. 267/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predloženú správu na vedomie.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 21) Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli zo správy o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti –- prenájom nebytových  priestorov

Uznesenie č. 268/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  berú predloženú správu na vedomie.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Spoločnosť R.B.I. spol. s r. o - jej ďalší vývoj v súvislosti s finančnou krízou

Uznesenie č. 269/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú predsedu dozornej rady spoločnosti na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v apríli 2009 predložiť informáciu o hospodárení spoločnosti.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Vyhodnotenie užšej súťaže na predaj pozemkov Obchodná 42 – pozemky parc.č.8466, parc. č. 8469

Vyhodnotenie ponúk - parcela č. 8466, záhrada l64 m2
-  parcela č.8469, záhrada 113 m2

1) Židovská náboženská obec,
Kozia 18, Bratislava - ponuku neposlala

2) M.T.K. Lazaretská 12,
Bratislava - ponuka 20 000 €, t.j. 72 €/m2
( m2 celkom 277, ponúkaná cena 602 520.- Sk),

3) Partners Slovakia, s.r.o  
Obchodná 42, Bratislava - ponuka 27 700 €, t.j. 100 €/m2
(m2 celkom 277, ponúkaná cena 834 490.- Sk),

Znalecký posudok 178 563 €, t.j. 645 € /m2, cena v Sk 5 379 395.-

Uznesenie č. 270/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že ponúkané ceny nezodpovedajú  predstavám komisií a predložené návrhy neakceptujú.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing.Lašánová  
26.2.2009

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová  – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 26.02.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL