Zasadnutie komisie zo dňa 26.03.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 26. marca 2008

Prítomní
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1/ Stanovisko komisie Sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) k materiálom na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „MZ“) dňa 1.4.2008
1.1. K bodu 14/B/MZ: Návrh Zriaďovacej listiny Seniorcentrum Staré Mesto
1.2. Uzn.č.11/2008 /C Diskusia členov komisie SZR so starostom k zriadeniu zariadenia opatrovateľskej služby optimalizácia Dobšinského 2 - odporúčania komisie SZR : kapacita ZOS a rozsah poskytovaných služieb v ZOS
1.3. K bodu 14/A/MZ: Návrh Dodatku č.1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto      
2/ Stanovisko  komisie SZR k návrhu VZN 
2.1. K bodu 5./MZ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4  Mudroňova sever- Palisády
2.2. K bodu 7./MZ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov
3/ Rôzne
3.1. Stanovisko MZ mestskej časti k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č.1/2004 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb 
3.2. Stanovisko komisie SZR k bodu 29/MZ: Návrh dodatku č.8 Pravidiel odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov v znení zmien schválených uznesením miestneho zastupiteľstva č.1/F1995 a dodatkami 1-7
3.3. Informácia o využívaní priestorov klubov dôchodcov mestskej časti, návrh na vyčlenenie  priestorov pre činnosť organizácií pre ľudí so zdravotným postihnutím (zriadenie KD pre  občanov so ZP) – vedúca OSV
3.4. Informácie:
- Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- Priority sociálneho rozvoja 2008 (preds.komisie SZR)
3.5. Príprava výmenného zájazdu pre staromestských seniorov do Prahy ( výber seniorov, účasť poslancov – RNDr.Smrek, vedúca OSV)
3.6. Rôzne:

Začiatok rokovania 17.oo hod.
 
Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných poslancov a prizvaného Ing.arch Andreja Petreka, starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „starosta mestskej časti“).Členovia komisie odsúhlasili upravený program.

K bodu 1.1. K bodu 14/B/MZ: Návrh Zriaďovacej listiny Seniorcentrum Staré Mesto
Poslanci boli informovaní o potrebách navrhovanej zmeny, stanovisku pracovnej skupiny komunitného plánovania a Jednoty dôchodcov Slovenska - okresnej organizácie Bratislava-Staré Mesto.

Uznesenie 6/2008
Komisia SZR odporúča MZ mestskej časti prerokovať a schváliť návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Staré Mesto a zriadenie rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 1.2., Uzn.č.11/2008/C Diskusia členov komisie SZR so starostom mestskej časti k zriadeniu zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“), optimalizácia - objekt  Dobšinského 2- odporúčanie komisie SZR: kapacita ZOS a rozsah poskytovaných služieb v ZOS
Starosta mestskej časti informoval členov komisie SZR o výsledku diskusie s rodičmi MŠ Dobšinského. Ďalej uviedol, že mestská časť nedisponuje iným vhodným objektom pre zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby.RNDr. P.Smrek informoval prítomných o možnosti presunúť deti z MŠ Dobšinského do MŠ Tabakova a MŠ Beskydská v nasledujúcom školskom roku. Starosta mestskej časti potvrdil garanciu umiestnenia všetkých staromestských detí z MŠ Dobšinského do  ostávajúcich staromestských MŠ podľa výberu rodičov, o čom boli rodičia informovaní. Poslanci diskutovali o naliehavosti pretrvávajúceho problému nevyhovujúcich priestorov pre občanov (na opateru odkázaných a ležiacich  klientov) v  terajších ZOS Vajanského nábr. a Paulínyho ul. Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o stanovisku a odporúčaní pracovnej skupiny komunitného plánovania a Jednoty dôchodcov Slovenska ku kapacite nového objektu určeného na zriadenie ZOS a k rozsahu poskytovaných služieb v ZOS. Poslanci diskutovali so starostom mestskej časti o kapacite nového objektu ZOS a o rozsahu poskytovaných služieb.

Uznesenie 7/2008
Komisia SZR odporúča MZ mestskej časti podľa uznesenia č.11/2008/c pre novozriadené zariadenie opatrovateľskej služby kapacitu 30 klientov pre minimálny variant a 45 klientov pre maximálny variant a rozsah poskytovaných služieb podľa prílohy č.1. Komisia SZR žiada prednostu o zabezpečenie následného stretnutia a  konzultácie s projektantom objektu ZOS.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Uznesenie 8/2008
Komisia SZR odporúča MZ mestskej časti zastaviť prijímanie detí do Materskej školy Dobšinského 2 pre školský rok 2008/2009. Komisia SZR žiada predsedníčku o prednesenie návrhu na zasadnutí MZ mestskej časti.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 1.3. k bodu 14/A/MZ: Návrh Dodatku č.1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca oddelenia sociálnych vecí zdôvodnila navrhovanú zmenu na oddelení sociálnych vecí s uvedením potreby zvýšenia efektívnosti a kvality služieb, komunitného plánovania a v nadväznosti na zriadenie Seniorcentra Staré Mesto. Poslanci upozornili na potrebu doplnenia schémy  organizačnej štruktúry.     

Uznesenie 9/2008
Komisia SZR berie na vedomie návrh Dodatku č.1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti a odporúča MZ mestskej časti prerokovať tento návrh a schváliť  zmeny týkajúce sa oddelenia sociálnych vecí.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 2.1. k bodu 5./MZ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4  Mudroňova sever- Palisády
Starosta mestskej časti informoval členov komisie o dôvodoch predloženia materiálu a o skutočnosti, že Miestna rada mestskej časti neodporučila tento materiál na rokovanie MZ mestskej časti. Členovia komisie  SZR zobrali na vedomie informácie k materiálu.

K bodu 2.2. k bodu 7./MZ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov

Uznesenie 10/2008
Komisia SZR berie na vedomie predkladaný materiál  a odporúča MZ mestskej časti tento materiál prerokovať.
 
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3.1.Stanovisko MZ mestskej časti k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č.1/2004 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb
ing.Mgr.J.Pagáčová a poslankyňa H.Ležovičová informovali poslancov o skutočnosti, že sa jedná o zvýšenie úhrad za služby poskytované v zariadeniach so zriaďovateľskou pôsobnosťou Magistrátu hl.m.SR Bratislavy.

Uznesenie 11/2008
Komisia SZR berie na vedomie predkladaný materiál  a odporúča MZ mestskej časti prijať kladné stanovisko bez pripomienok.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
      
K bodu 3.2. Stanovisko komisie SZR k bodu 29/MZ: Návrh dodatku č.8 Pravidiel odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto - neposlancov v znení zmien schválených uznesením miestneho zastupiteľstva č.1/F1995 a dodatkami 1-7

Uznesenie 12/2008
Komisia SZR berie na vedomie predkladaný materiál  a odporúča MZ mestskej časti prerokovať tento materiál.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3.3.Informácia o využívaní priestorov klubov dôchodcov mestskej časti, návrh na vyčlenenie  priestorov pre  činnosť organizácií pre ľudí so zdravotným postihnutím (zriadenie KD pre  občanov so ZP) Ing.Mgr.J.Pagáčová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, predložila poslancom prehľad o činnosti klubov dôchodcov Staré Mesto. Ďalej informovala prítomných o návrhu -  vytvoriť podmienky pre klubovú činnosť  žiadateľov - organizácie združujúce ľudí so zdravotným postihnutím - v klube dôchodcov na Karadžičovej ul.1 v pondelok, kedy klub nie je obsadený a s možnosťou striedania sa týchto organizácií. Poslanci súhlasili s týmto návrhom a odporučili urýchlene zmluvne zabezpečiť klubovú činnosť pre tieto organizácie.

K bodu 3.4.Informácie:
- Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- Priority sociálneho rozvoja mestskej časti na rok 2008
  
Predsedníčka komisie SZR informovala poslancov o priebehu prác na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb. Predložila prítomným návrh na ďalší postup s väčším zapojením oddelenia sociálnych vecí, poslancov a s rozšírením členov pracovnej skupiny. Požiadala členov komisie SZR o ich návrhy, pripomienky a osobnú účasť na tvorbe komunitného plánu.
Poslanci boli ďalej informovaní o výsledku výberového konania na spracovateľa PHSR, ktorým sa stala VVMZ, spol. s r.o. so sídlom na Tolstého 7 v Bratislave a o plánovanom začatí prác v apríli t.r.
Predsedníčka komisie SZR požiadala poslancov o zaslanie svojich návrhov k prioritám rozvoja mestskej časti v sociálnej oblasti pre rok 2008. Všetky návrhy a podklady budú členom komisie SZR následne doručené.

3.5. Príprava výmenného zájazdu pre staromestských seniorov do Prahy
RNDr.P.Smrek informoval prítomných o príprave tradičného výmenného zájazdu pre seniorov  Staromešťanov z Bratislavy do Prahy. Zájazd bude organizovaný v termíne 27.5.08 až 29.5.08 v Prahe a 29.9.08 až 1.10.08 v Bratislave.Ing.Mgr.J.Pagáčová informovala o komunikácii s klubmi dôchodcov a o výbere seniorov. Poslanci diskutovali o poslaneckej účasti – reprezentácii v Prahe. (V roku 2007 sa zájazdu v Prahe zúčastnilo 28 seniorov a doprovod 1 pracovníčka sociálneho oddelenia, 1 pracovníčka sekretariátu, uvoľnený člen MR a 1 poslankyňa - lekárka)

3.6. Rôzne:
Predsedníčka komisie SZR požiadala RNDr.P.Smreka o priebežnú informovanosť poslancov o akciách organizovaných pre seniorov-jubilantov „Kytičky“ .
Na záver predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.

Ukončenie rokovania 20.3o hod.


Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

Príloha1/ Uzn.č.11/2008/c
Stanovisko pracovnej skupiny komunitného plánovania zo dňa 25.02.08
V Bratislave dňa 31.3.2008

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta


Príloha 1/
Stanovisko otvorenej pracovnej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb v MČ Bratislava-Staré Mesto
(výpis zo záznamu)

Dňa: 25.2.2008 o 15.00 hod.
Miesto: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Františkánske nám.2, Bratislava,
Téma:
Zariadenie opatrovateľskej služby
– navrhovaný objekt MŠ Dobšinského 2
(uzn.MZ č.11/2008 z 12.2.2008)
- kapacita objektu
- rozsah a špecifikácia poskytovaných služieb
(v kontexte so zámerom zriadenia Centra sociálnych služieb pre seniorov)

Závery:
1/ Pracovná skupina odporúča prehodnotiť názov ZSS pre seniorov „centrum“ ( „seniorcentrum“, nakoľko sa nejedná o centralizáciu sociálnych služieb, ale o zefektívnenie služieb a kvality servisu pre seniorov.
2/ RPSP odporúča pre zriadenie seniorcentra:
a/ prihliadať na zlepšenie servisu a kvality služieb pre seniorov
b/ riadiace jednotky a organizáciu odvíjať od potrieb ľudí – klientov.

Návrh odporúčaní pre starostu a poslancov MZ:
a/ kapacita objektu nového zariadenia opatrovateľskej služby pre seniorov
Pracovná skupina odporúča kapacitu objektu ZOS min. 30 - max. 42 klientov

b/ rozsah a špecifikácia poskytovaných služieb
Pracovná skupina odporúča poskytované služby ZOS:
a/ stravovanie, bývanie a obslužné činnosti (zaopatrenie),
b) sociálna rehabilitačná činnosť,
c) zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
e) rehabilitačné, terapeutické, aktivizačné služby
f) poradenstvo
g) stredisko osobnej hygieny pre seniorov – max.variant

c/ požiadavky na objekt
Pracovná skupina odporúča projektovať bezbariérový  objekt: 
- v projekte ZOS navrhnúť 1-2 lôžkové izby so samostatnou kúpelňou a WC,
- 2 - 3 miesta vyčleniť pre občanov s mentálnym postihnutím (odľahčovacia služba v samostatných izbách),
- zriadiť  1- 2 SOS krízové izby,
- zriadiť kuchyňu s kap. min. 60 – max. 120 obedov (pre rozvoz obedov aj pre opatrovaných v domácnostiach)
- projektovať priestory na rehabilitačnú, terapeutickú a poradenskú činnosť a  komunikačné a kontaktné priestory,
- citlivo riešiť exteriér s átriom, zeleňou a príp. vodou (relaxácia),
- projekt riešiť s možnosťou etapovitej výstavby (podľa finančných možností)

Ponuka RPSP: spracovanie obsahového projektu ZOS
(podmienky budú špecifikované v prípade záujmu)

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 26.03.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ