Zasadnutie komisie zo dňa 26.03.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 26.3.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík
MUDr. Peter Tatár

Ospravedlnený:
Mgr. Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnený:
Mgr.Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
                     
Program:
1)  Kontrola plnenia uznesení Komisie finančnej a Komisie pre nakladanie s majetkom  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2) Informácia o stave  nájomných vzťahov u nebytových priestorov- zvyšovanie nájomného
3) Informácia o aktuálnom stave pripravovaného prevodu nehnuteľností: Leškova 2, Búdkova cesta, Cesta k Železnej studienke, Obchodná 7
4) Nakladanie s nevysúťaženými nebytovými priestormi
5) Prenájom nebytových priestorov – príprava verejných obchodných súťaží - pokračovanie
6) Vyhodnotenie užšej súťaže  - pozemok na Korabinského ul.
7) Rôzne

K bodu 1) Kontrola plnenia uznesení Komisie finančnej a Komisie pre nakladanie s majetkom  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

O plnení uznesení prijatých na spoločných zasadnutiach komisií informovala Ing. Mozolová,
vedúca oddelenia  evidencie majetku. Väčšina úloh vyplývajúcich  z uznesení je splnená, úlohy dlhodobejšieho charakteru  sú v štádiu riešenia.
O plnení uznesenia komisií č.249/2009, ktorým bol odporučený spoločný postup s menšinovými spoluvlastníkmi domovej nehnuteľnosti Michalská 25, informoval  JUDr Šujan.

K bodu 2 ) Informácia o stave  nájomných vzťahov u nebytových priestorov-zvyšovanie nájomného

Písomný prehľad o úprave  nájomných vzťahov predložila Ing. Mozolová  s tým, že mesačne
bude komisiám  predkladaná  jeho aktualizácia.
Dr. Šujan požiadal  členov komisií o názor  na  riešenie bezprávne obsadeného  nebytového
priestoru na  ul. 29. augusta  (JURKMANN – Kiš). Právne oddelenie miestneho úradu sa pokúsi vyrokovať  s nájomcom  uzatvorenie  novej zmluvy na dobu  neurčitú.  
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom zaujmú stanovisko po informácii o výsledku rokovania s nájomcom.
 
K bodu 3) Informácia o aktuálnom stave pripravovaného prevodu nehnuteľností: Leškova 2, Búdkova cesta, Cesta k Železnej studienke, Obchodná 7

Leškova 2  - informáciu predložil  Dr. Tatár -  predpoklad vyriešenia do konca mája 2009

Cesta k Železnej studienke – informáciu predložil Dr. Tatár – je spracovaný geometrický plán, ktorý bol predložený správe katastra.

Obchodná 7 - komisia navrhla zaradiť do  zoznamu priestorov podľa bodu 5) programu rokovania

Búdkova cesta

Uznesenie č. 271/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú zvážiť možnosť vymáhania ušlého príjmu (náhrada škody) z dôvodu prieťahov spôsobených predbežným opatrením- JUDr. Gallo.
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu o vysvetlenie,  prečo bola v lokalite Búdkova cesta uzatvorená nájomná zmluva na parcelu č. 4289/16 v čase, keď sa pripravuje verejná obchodná súťaž celej lokality jednému záujemcovi.
Tento krok považujú komisie za kontraproduktívny vzhľadom na stanovený cieľ–dosiahnutie najvyššej ceny za m2. 

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 4) Nakladanie s nevysúťaženými nebytovými priestormi

Uznesenie č. 272/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť
na najbližšie zasadnutie komisií prehľad voľných nebytových priestorov za účelom
zadefinovania ďalšieho nakladania s týmito priestormi.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Prenájom nebytových priestorov – príprava verejných obchodných súťaží – pokračovanie

Uznesenie č. 273/2009

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť prípravu podkladov  na :
a) Jesenského 8 - zorganizovanie  verejnej obchodnej súťaže – na odpredaj
b) Lovinského 30 – garáž – zorganizovanie užšej súťaže – na odpredaj
c) Dostojevského rad - vyhlásenie užšej súťaže pre neziskové organizácie-na prenájom
d) Obchodná 7 - zorganizovanie verejnej obchodnej súťaže na dva nebytové priestory vo dvore – na prenájom

K bodu 6) Vyhodnotenie užšej súťaže  - pozemok na Korabinského ul.
Vzhľadom na termín predloženia ponúk ( uplynie 27.3.2009) súťaž vyhodnotia komisie
na najbližsom zasadnutí 2. apríla 2009.
 
K bodu 7) Rôzne

V rôznom sa komisie zoberali stanoviskom k problematike nájomnej zmluvy s UNICEF om.
Komisie odporúčajú priemernú cenu za m2 stanoviť na základe prepočtov:
suterén: m2 x 33 €/m2/rok
kancelárske priestory do dvora: m2 x 90 €/m2/rok
kancelárske priestory do ulice: m2 x 300 €/m2/rok.

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing.Lašánová
26.3.2009

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 26.03.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL