Zasadnutie komisie zo dňa 26.05.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 26. 5. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan

Program: pokračovanie programu spoločného zasadnutia komisií z 20.5.2009
3) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj domovej nehnuteľnosti Špitálska 29, parc. č. 8514/2
4) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – pozemok na parcele č. 2830/15 (17 m2)
5) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov (Gorkého, Kozia, Krížna 10, Leškova 7. Tobrucká 1, Žilinská 8, Živnostenská 2)
6) Zdroje na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti
7) Prenájom nebytových priestorov neziskových organizáciám – Dostojevského rad 1

Zasadnutiu spoločnej komisie predsedal Ing. Vladimír Pištek

K bodu 3) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj domovej nehnuteľnosti Špitálska 29, parc. č. 8514/2
 
Uznesenie č. 290/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj domovej nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou takto:

vyhlásenie súťaže: 27.5.2009
predkladanie ponúk: 11.6.2009 do 12.00 hod.
kaucia: 10 tis. €
kritériá: 70 : 30 t.j. 70 % cena, 30% účel využitia 
zverejnenie vyhodnotenia: do 19.6.2009

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – pozemok na parcele č. 2830/15 (17 m2)

Uznesenie č. 291/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku na parcele č. 2830/15  (17 m2 )

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom  nebytových priestorov (Gorkého  8, Kozia 19 , Krížna 10, Leškova 7, Tobrucká 1, Žilinská 8 Živnostenská 2)

Uznesenie č. 292/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa vo vyššie uvedených nehnuteľnostiach takto:
 
vyhlásenie súťaže: 1. 6.2009
predkladanie ponúk: 18. 6. 2009 do 12.00 hod.
kritériá: 70 : 30 t.j. 70 % výška nájomného, 30 % účel využitia
zverejnenie vyhodnotenia: do 30.6.2009

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Zdroje na obnovu budov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 293/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu pripraviť návrh na prevod nehnuteľností, nebytových priestorov, majetkových účastí, ktoré sú pre mestskú časť málo efektívne, spravovanie je administratívne náročné a vyžaduje značné investičné prostriedky na údržbu, rekonštrukciu, za účelom získavania zdrojov  na obnovu budov škôl školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Nehlasoval: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 7) Prenájom nebytových priestorov neziskovým organizáciám – Dostojevského rad 1

Uznesenie č. 294/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť na najbližšie zasadnutie komisie zoznam neziskových organizácií, ktoré prejavili záujem o prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Nehlasoval: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Najbližšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční 28.5.2009 o 15.00 hod. v miestnosti č. 144.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Bratislava, 26.5.2009
Zapísala: Ing. Lašánová

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 26.05.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.