Zasadnutie komisie zo dňa 26.06.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 26.6.2008

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Ivan Bútora
Soňa Párnická
Ing. Natália Halásová

Ospravedlnení:
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Andrea Sváková
Ing. arch. Marcel Dzurilla

Prítomní prizvaní:
Ing.arch. Katarína Kantorová

Program rokovania:
1. Zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova
2. Rôzne

Rokovanie komisie výstavby a územného plánovania zahájil predseda komisie Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1. Zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova

Ing. arch. Kantorová informovala členov komisie o prerokovávanom materiáli. K Zadaniu pre ÚPN Z Chalúpkova je potrebné podať písomné pripomienky do 9.7.2008 na oddelenie územného plánu Miestneho úradu Bratislava – staré Mesto.

Záver:
Poslanci komisie boli oboznámení  o možnosti podávať  písomné pripomienky k Zadaniu ÚPN Z Chalúpkova.
Komisia nebola uznášania schopná .

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing.Darina Šebestová - oddelenie územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 26.06.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA