Zasadnutie komisie zo dňa 26.09.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom zo dňa 26.9.2007

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Mgr. Radoslav Števčík
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ospravedlený:
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
JUDr. Marta Šteffeková
Ing.Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Ospravedlený:
RNDr. Peter Smrek

Program:
1. Návrh na prevod nehnuteľného majetku domových nehnuteľností
2. Rôzne

K bodu 1) Návrh na prevod nehnuteľného majetku domových nehnuteľností (Leškova 2, Štefánikova 41, Beskydská 10)

Uznesenie č. 43/2007
Vzhľadom na to, že neboli dostatočne pripravené poklady k prevodu nehnuteľného majetku  komisie odkladajú prerokovanie  tohto bodu  na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4.10.2007  o 14.00 hod.
Žiadajú prednostu miestneho úradu preveriť možnosti prevodov všetkých troch nehnuteľnotí v zmysle platných právnych predpisov a pripraviť podklady pre vypísanie verejnej obchodnej súťaže v termíne do 2.10.2007.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 2)
1. Predseda finančnej komisie upozornil na veľký počet dostatočne nevyužitých kancelárskych priestorov v správe mestskej časti a navrhol, aby sa komisie zaoberali aj touto problematikou.

2. K organizácii rokovaní komisií boli prijaté tieto závery:
- zapisovateľky komisií zabezpečia účasť na rokovaniach komisií písomnou pozvánkou odoslanou  prostredníctvom e- mailu ( Ing. Halasovej poštou, resp. telefonicky) aj v prípadoch  dohodnutého termínu na predchádzajúcom zasadnutí.
- zápisnica zo zasadnutí komisií bude vyhotovená a predsedami komisií podpísaná v nasledujúci deň po zasadnutí komisií.

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír  Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Bratislava, 27.9.2007

Zapísala:
Ing. Lašánová

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 26.09.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: RNDr. Peter SMREK