Zasadnutie komisie zo dňa 26.10.2009

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zasadala dňa 26.10.2009.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel

Ospravedlnený:
MUDr. Marek Čambal

Prizvaný:
vedúci oddelenia správnych činností – Ing. Karol Pancza

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 3.11.2009

K bodu č. 1:
Prerokovanie opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11. 2009 do 31.marca 2010

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho prerokovať v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok.

Hlasovanie:
jednohlasne za

K bodu č.2:
Prerokovanie zimnej služby na obdobie od 15.11.2009 do 31.3.2010

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho prerokovať v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok

Hlasovanie:
jednohlasne za

K bodu č. 3:
Prerokovanie návrhu na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2010

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok

Hlasovanie:
jednohlasne za

Rôzne:

1) p. Bartko informoval členov komisie, že cestou e-mailu mu bola doručená od p. Lauka žiadosť o prerokovanie návrhu p. poslanca Borgulu, ktorý sa týka “Malého trhu“ na Poľnej ulici. Vzhľadom na to, že e-mail si nemohol prečítať telefonicky Ing. Pancza požiadal p. Lauka, aby predmetný materiál osobne priniesol. P. Bartko po jeho doručení predložil tento ostatným členom komisie, ktorí po miestnej ohliadke Poľnej ulice zaujmú k nemu stanovisko, ktoré vyslovia na budúcom pracovnom stretnutí.

2) p. Bartko informoval členov komisie, že v súvislosti s monitorovaním ulíc Obchodná, Marianska, Špitálska a Heydukova navštívil p. starostu, ktorý mu po  vypočutí odporučil, aby jeho požiadavka bola spracovaná písomne a predložená ako oficiálna požiadavka komisie verejného poriadku. P. Bartko prisľúbil, predmetný materiál spracovať v záujme občanov uvedenej lokality a v záujme členov komisie verejného poriadku.

3) Zapisovateľka komisie informovala prítomných, že cez asistentku verejného poriadku zistila, že majiteľ nehnuteľnosti na rohu ulíc Špitálska a Marianka nemá už záujem túto nehnuteľnosť prenajať na reštauračné účely. V súčasnosti v nej prebieha rekonštrukcia.

4) p. Bartko požiadal zapisovateľku komisie, aby zistila kto prevádzkuje reštauračné zariadenie na Medenej ulici oproti kľúčovej služby, nakoľko mu občania avizovali, že niekto z prevádzky zastrašuje občanov a naviac prevádzka je veľmi hlučná.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 27.10.2009

Zápisnicu obdržia:
- Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
- MUDr. Marek Čambal
- Ing. Milan Štefanec
- Pavel Gundel
- Anna  Molnárová – referát organizačný
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 26.10.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.