Zasadnutie komisie zo dňa 26.10.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 26.10.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Oliver Paradeiser
Ing.Peter Borecký
Ing.Iveta Stachová
Vladimír Hudec
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora

Program rokovania:
1 materiály pre Miestne zastupiteľstvo:
- plán zimnej služby na sezónu 2009-2010
- informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2009 do 31.03.2010
- informácia o výberových konaniach na dodávateľov prác opravy ciest a kanalizačných vpustov a o spôsobe kontroly vykonávaných a fakturovaných prác
2. parkovacie zóny,
3. investičné akcie,
4. rôzne.

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:
- bod.č.14 – plán zimnej služby na sezónu 2009-2010

S bodom č.14 oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 92/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál, vyjadruje spokojnosť s takto predloženým materiálom,  odporúča drobné úpravy v poradí ulíc v zóne č.5 a 8 a materiál  schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- bod č.15 – informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2009 do 31.03.2010
S bodom č.15 oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 93/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál schváliť.
Berie na vedomie informáciu o výberovom konaní na čistenie chodníkov pred materskými školami

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- bod č.17 – informácia o výberových konaniach na dodávateľov prác opravy ciest a kanalizačných vpustov a o spôsobe kontroly vykonávaných a fakturovaných prác
S bodom č.17 oboznámil prítomných pán prednosta.

Uznesenie č. 94/2009:
Komisia dopravy predložený materiál berie na vedomie, žiada upresniť položky a spracovať do tabuľkovej formy.
Zároveň žiada prednostu o naplnenie Uznesenia č.89/2009 zo zasadnutia Komisie dopravy zo dňa 28.09.2009, ako podklad pre prípravu bežného rozpočtu na rok 2010, položka 04.5.1. - výstavba a oprava ciest.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. parkovacie zóny,
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 95/2009:
Komisia dopravy sa zhodla na vytvorení trojčlennej skupiny v zložení Ing.Španková, Ing.arch.Dzurilla a Mgr.Števčík v spolupráci s pánom Hitkom a Mgr.Vrbíkom, na pravidelnom stretávaní a postupnom odsúhlasovaní parkovacích zón.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. investičné akcie,
S tretím bodom programu oboznámil prítomných pán prednosta.

Uznesenie č. 96/2009:
Komisia dopravy odporúča:
- realizovať opravu inžinierskych objektov (podchod, lávky, oporné, zárubné múry a schody) v zmysle existujúceho zoznamu inžinierskych objektov zverených mestskej časti protokolom o Zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- vypracovať pasport všetkých kanalizačných vpustí, kanalizačné vpuste na komunikáciách III. a IV.triedy čistiť minimálne jeden krát ročne, zistiť cenu, ktorá je potrebná na vyčistenie všetkých vpustí,
- aby asistenti verejného poriadku  kontrolovali aj vpuste a výtlky,
- aby úrad vyzval všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností na Gorkého ulici na rokovanie o spoločnej investícii na rekonštrukciu chodníka.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. rôzne.
So štvrtým bodom programu oboznámili prítomných:

trh na Poľnej ulici
- Komisia dopravy zaujme stanovisko po preštudovaní materiálu na nasledujúcom zasadnutí, informáciu pripraví Ing.arch.Dzurilla.

informácia o investičnom oddelení
- Komisia dopravy berie informáciu pána starostu ne vedomie.

parkovanie v starom meste
- diskusia o vytvorení parkoviska, na ktorom by sa parkovalo prostredníctvom mobilného telefónu.
- Komisia dopravy žiada preveriť parkovisko na Legionárskej ulici.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Peter Borecký
11. Ing.Iveta Stachová
12. Vladimír Hudec
13. Ing.Karol Pancza
14. Ing.Katarína Olejárová
15. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 26.10.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK