Zasadnutie komisie zo dňa 26.10.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 26. októbra 2009

Prítomní:
5 poslancov MZ a prizvaní podľa prezenčnej listiny

Program:
1./ Stanovisko Komisie SZR k investičným zámerom/2010 pre sociálnu oblasť
1.1./ Návrh na zriadenie klubu seniorov v lokalite Červený Kríž
- vybudovanie priestorov klubu v nevyužitej časti objektu MŠ Javorinská 7
- návrh na zriadenie denného centra pre seniorov KD Javorinská 7 (prizvaný starosta)
1.2./ Úprava priestorov zasadačky v KC Gaštanová 19 pre spoločensko zábavné podujatia a športové aktivity seniorov-výmena podlahy za parkety, doplnenie interiérového zariadenia na spoločenské a športové účely (prizvaný predseda komisie kultúry)
1.3./ Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii KD Karadžičova 1, pokračovanie v r.2010
- úprava terasy a vnútrobloku/ záhrada (poslankyňa Mgr.B.Machajová)
2./ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č.Bratislava-Staré Mesto na rok 2009
- pre rozvoj v sociálnej oblasti/2.časť (viď.príloha)
3./ Stanovisko komisie SZR k materiálom MZ:
K bodu 16/MZ: Návrh orientačného plánu Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010
4./ Rôzne
4.1./ Návrh postupu pre zabezpečenie sociálnych služieb pre odkázaných seniorov-Staromešťanov - klientov OZ Sv.Jakub (opatrovateľská a prepravná služba, rozvoz obedov do domácností)
4.2. Návrh na poskytnutie mimoriadnej peňažnej pomoci v čase núdze v zmysle VZN č.5/2008, §6 ods.2 pre sociálne odkázanú obyvateľku m.č. – osamelú tehotnú ženu (vedúca OSV)
4.3. Informácia o pripravovaných aktivitách pre seniorov
4.4. Rôzne  

Začiatok rokovania o 16.30 hod.
Predsedníčka komisie SZR privítala prítomných a ospravedlnila neprítomných poslancov.

1./ Stanovisko Komisie SZR k investičným zámerom/2010 pre sociálnu oblasť
1.1./ Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o požiadavke seniorov z lokality Červený Kríž na vytvorenie vhodných priestorov pre denné centrum – klub dôchodcov a tiež na materské centrum, ktorú prezentoval seniorklub pri  OZ Hrad Slavín. Ing.arch.Andrej Petrek informoval prítomných o aktuálnych možnostiach pre seniorov v KD Gaštanová 19 a v DSS Javorinská, ďalej o zámere zriadiť denné centrum pre seniorov – klub dôchodcov v nevyužitej časti objektu MŠ Javorinská 7 spolu s materským centrom. RNDr.P.Smrek upozornil prítomných na potrebu postupného rozširovania kapacít MŠ vzhľadom na demografgický vývoj v Starom Meste. Predsedníčka komisie SZR dala do pozornosti členom komisie SZR opatrenia komunitného plánu sociálnych služieb a poslanie komisie SZR. Poslanci dikutovali o perspektívnom využití časti objektu MŠ Javorinská 7.

Uznesenie 22/2009
1/ Komisia SZR  berie na vedomie požiadavku občanov z lokality Hrad-Slavín na vytvorenie priestorov vhodných na aktivizáciu seniorov a rodín s deťmi. Komisia SZR súhlasí so zámerom zriadenia denného centra pre seniorov/ klub dôchodcov v lokalite Červený Kríž.
2/ Komisia SZR žiada starostu mestskej časti o spracovanie štúdie nevyužitej časti objektu MŠ Javorinská 7 na vybudovanie DC/ KD spolu s ďalším multifunkčným využitím v sociálnej oblasti a o spracovanie odhadu investičných nákladov.
3/ Komisia SZR odporúča Komisii finančnej a Komisii nakladania s majetkom zapracovať investičný zámer DC/KD Javorinská 7 do rozpočtu na rok 2010.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

1.2./ Úprava priestorov zasadačky v KC Gaštanová 19 pre spoločensko zábavné podujatia  a športové aktivity seniorov-výmena podlahy za parkety, doplnenie interiérového zariadenia na  spoločenské a športové účely.
Poslanci diskutovali o štandarde vybavenia spoločenskej sály – zasadačky v KC Gaštanová 19 na spoločensko-zábavné, tanečné a športové podujatia pre občanov danej lokality, osobitne pre seniorov.

Uznesenie 23/2009
Komisia SZR  žiada prednostu Miestneho úradu (po predchádzajúcom súhlase Komisie kultúry) o zabezpečenie investičného zámeru v návrhu bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2010 pre úpravy spoločenskej sály/zasadačky v KC Gaštanová 19 pre spoločensko-zábavné, tanečné a športové aktivity seniorov a občanov v danej lokalite vrátane modernizácie zariadenia v interiéri.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 1       

1.3./ Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii KD Karadžičova 1, pokračovanie v r.2010
Predsedníčka komisie SZR vyslovila poďakovanie poslankyni Mgr.B.Machajovej za jej osobnú angažovanosť, kreativitu a pomoc pri zabezpečovaní interiérových úprav v KD Karadžičova 1. Poslankyňa Mgr.B.Machajová informovala prítomných o prebiehajúcich prácach v KD a zámeroch interiérového dotvorenia a estetizácie prostredia pre seniorov.

Uznesenie 24/2009
Komisia SZR  berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii KD Karadžičova 1 s pokračovaním v r.2010. Komisia SZR žiada prednostu Miestneho úradu o zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov v návrhu bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2010 pre realizáciu zámeru rekonštrukcie KD Karadžičova 1 s vybudovaním presklennej terasy a vnútrobloku - záhrady vrátane  modernizácie a  estetizácie interiéru KD.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

2./ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č.Bratislava-Staré Mesto na rok 2009
- pre rozvoj v sociálnej oblasti/2.časť
Poslanci diskutovali o  predložených žiadostiach. Komisia odstúpila z dôvodu vecnej príslušnosti žiadosť Logopedia, s r.o. Šustekova ul. na prevádzku na Kozej ul., Bratislava predsedníčke Komisie vzdelávania, mládeže a športu poslankyni Mgr.H.Jančovičovej, PhD. Poslanci cestou tejto zápisnice dávajú podnet prednostovi Miestneho úradu na prehodnotenie výkonu ustanovení VZN č.2/2009 z hľadiska kompetentnej a včasnej informovanosti predsedu komisie SZR a vedúcej OSV a obsahu tlačiva žiadosti o dotáciu. 

Uznesenie 25/2009
1/ Komisia SZR schválila dotácie z rozpočtu m.č.Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 pre rozvoj v sociálnej oblasti podľa prílohy k tejto zápisnici. Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a schváliť návrh v sociálnej oblasti podľa prílohy.
2/ Komisia SZR odporúča Komisii kultúry prerokovať žiadosť o poskytnutie dotácie pre žiadateľa Logopédia, s r.o.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

3./ Stanovisko komisie SZR k materiálom MZ:
K bodu 16/MZ: Návrh orientačného plánu Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010

Uznesenie 26/2009
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti prerokovať materiál Návrh orientačného plánu Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

4./ Rôzne
4.1./ Návrh postupu pre zabezpečenie sociálnych služieb pre odkázaných seniorov-Staromešťanov - klientov OZ Sv.Jakub (opatrovateľská a prepravná služba, rozvoz obedov do domácností)
Poslanci diskutovali so starostom o alternatívnom návrhu postupu mestskej časti.

Uznesenie 27/2009
1./ Komisia SZR berie na vedomie informáciu o zabezpečení sociálnych služieb pre staromestských seniorov v starostlivosti OZ Sv.Jakub a návrh alternatívneho riešenia pre rok 2010.
2/ Komisia SZR žiada predsedníčku, aby v spolupráci s riaditeľkou Seniorcentra Staré Mesto a vedúcou OSV a zástupkyňou OZ Sv.Jakub preverili alternatívy návrhu a predložili optimálny návrh postupu pre zabezpečenie sociálnych služieb pre staromestských seniorov pre rok 2010 v termíne do 14 dní.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

4.2. Návrh na poskytnutie mimoriadnej peňažnej pomoci v čase núdze v zmysle VZN č.5/2008, §6 ods.2 pre sociálne odkázanú obyvateľku m.č.

Uznesenie 28/2009
Komisia SZR odporúča starostovi mestskej časti poskytnúť mimoriadnu peňažnú pomoc pre pani Denisu Suchánkovú, trvale bytom Dostojevského rad 5 Bratislava-Staré Mesto, v mysle par. 6 ods.2 VZN č.5/2008 v celkovej sume do výšky 3 násobku súm životného minima v roku.
 
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

4.3. Informácia o pripravovaných aktivitách pre seniorov

Uznesenie 29/2009
Komisia SZR berie na vedomie informáciu o pripravovanej spoločensko-zábavnej akcii pre  staromestských seniorov – členov klubov seniorov organizovanej v reštavrácii Alžbetka dňa 24.11.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

4.4. Rôzne  
Poslanci skontrolovali plnenie uznesení zo septembrového zasadnutia komisie. Predsedníčka komisie zabezpečí do nasledujúceho zasadnutia komisie SZR plnenie k bodu 9/MZ.

Poslankyňa Mgr.B.Machajová informovala poslancov o návrhu na zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova počas zimných mesiacov v spolupráci s OZ Proti prúdu – príprava teplej polievky v rámci kapacitných možností zmodernizovanej kuchyne MŠ Šulekova a jej donáška na vhodné odberné miesto podľa dohody s OZ. Poslanci diskutovali o opatreniach komunitného plánu sociálnych služieb pre ľudí vyžadujúcich osobitnú pomoc.

Ukončenie rokovania 18.3o hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 28.10.2009

Zapísala:
predsedníčka komisie SZR
vedúca OSV Ing.Mgr.J.Pagáčová

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- predsedom komisií kultúry, finančnej, pre nakladanie s majetkom
- poverený člen MR
- prednosta
- zástupca starostu
- starosta  

Prílohy:
Príloha 1/
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č.Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 - pre rozvoj v sociálnej oblasti/2.časť

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 26.10.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ