Zasadnutie komisie zo dňa 26.11.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 26.11.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch. Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Karol Pancza
JUDr.Mária Barátiová
Ing.Anna Lašánová
Mgr.Ivana Hacajová
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 7/2005,  
2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007,
3. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007,
4. informácia o projekte „Mobil parking“,
5. rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007
Informáciu o ďalšom postupe pre schválení tohto všeobecme záväzného nariadenia predniesol pán starosta Ing.arch.Andrej Petrek.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča k tomuto materiálu:
- pripraviť postup pri realizácii parkovacej politiky,
- uskutočniť rokovanie so zástupcami Bratislavskej parkovacej služby, spol.s r.o.,
- pripraviť analýzu dopadov v prípade zrušenia resp schválenia nového všeobecne záväzného nariadenia.

Tieto materiály budú prerokované na najbližšom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. informácia o projekte „Mobil parking“,
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Mgr.Ivana Hacajová.

Uznesenie:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie, vyjadruje nespokojnosť s doterajšou prípravou zmlúv a konštatuje, že doterajšie rokovania s Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o. nie sú v takom štádiu, ktoré by predpokladalo uzavretie zmluvy medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, Bratislavskou parkovacou službou, spol.s r.o. a spoločnosťou Mpay, spol.s r.o., preto Komisia dopravy žiada o urýchlené doriešenie tohto problému pred plánovaným spustením projektu december 2007.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 7/2005
S tretím bodom programu oboznámila prítomných JUDr.Mária Barátiová.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča v § 3 bod 7 písm. k a l zjednotiť, aby bola rovnaká sadzba a to do 60 dní 30.-Sk a nad 60 dní 100.- Sk. V súvislosti s § 6 ods.1 žiada predložiť prehľad počtu obyvateľov s trvalým pobytom v pešej zóne a počet vydaných jednorazových a paušálných kariet. Pri spracovávaní nového všeobecne záväzného nariadenia pred prijatím novej meny euro bude potrebné nájsť nový spôsob zásobovania pešej zóny.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010
So štvrtým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Anna Lašánová.

Uznesenie:
Komisia dopravy pri prerokovaní kapitálového rozpočtu navrhuje v oddieli 04.5.1.2 výstavba a oprava ciest spojenie položiek 4 a 7 do jedného bodu pod názvom rekonštrukcia komunikácií v objeme 13 mil.Sk a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo februári 2008 pripraví vecný plán opravy komunikácií. Zároveň žiada starostu, aby rokoval s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy o prerozdelení daní z príjmov fyzických osôb.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
K tomuto bodu bola diskusia, uznesenie bude prijaté na najbližšom zasadnutí Komisie dopravy ešte pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing.Zubčáková, 59246 291

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10.Ing.Karol Pancza
11.JUDr.Mária Barátiová
12.Ing.Anna Lašánová
13.Mgr.Ivana Hacajová
14.Vladimír Glasa

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 26.11.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK