Zasadnutie komisie zo dňa 27.01.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 27.01.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek

Program rokovania:
1. BPS – stanovisko k pripraveným zmluvám.
2. Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
3. Rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. BPS – stanovisko k pripraveným zmluvám.
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Jana Španková.

Uznesenie č. 6/2009:
Komisia dopravy navrhuje k pripravenému dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.72/05 z 21.09.2005 zapracovať:
Článok II.
- 1. bod doplniť: “ Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť realizáciu parkovacej politiky na území MČ BA-SM „ ostatné body prečíslovať !!!
- nájomca nemôže osadzovať dopravné zariadenia na prenajatých parkovacích miestach,
- nájomca nemôže sám, ani umožniť iným osadzovať dopravné zariadenia na prenajatých parkovacích miestach,
Článok  III.
- bod 1- zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov,
- bod 3- vypustiť
- bod 4- výpoveď zmluvy musí byť urobená písomne a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Vypustiť celú vetu : Výpovedná doba......
Článok IV.
- bod 1- doplniť za poslednú vetu : „Uvedené nájomné je stanovené s ohľadom na povinnosť zabezpečovať úlohy schválenej parkovacej politiky vo vzťahu k občanom starého mesta “.
-  bod 4 - vypustiť,
Článok V.
- bod 4 - v diskusii
- bod 7 - na strane 6 celý odstavec vypustiť,
- bod 8 vypustiť a premiestniť do článku VI. práva a povinnosti prenajímateľa.(za podmienky úpravy výšky nájomného – premietnuť do kalkulácie čistenie, dopravné značenie...)

Komisia dopravy žiada oddelenie verejnoprospešných služieb zistiť, aké finančné prostriedky vynakladá správca komunikácie na letnú a zimnú údržbu, vodorovné a zvislé dopravné značenie.
Zároveň komisia dopravy žiada  právne stanovisko k nájomnej zmluve č.72/05.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. Návrh určenia výšky registračného poplatku
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Jana Španková

Uznesenie č.7/2009
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča ho na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 27.01.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK