Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2007

Zápisnica zo schôdze Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, zo dňa 27. februára 2007.

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Informatívne materiály oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva(uzn. č.9/2007):
a) Vyhodnotenie realizačného plánu sociálnej politiky M.Č.Bratislava-Staré Mesto za rok 2006 (materiál OSV).
b) Priebežné vyhodnotenie Koncepcie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 2005 a 2006 (materiál OSV).
c/ Prehľad o vyplatených finančných príspevkoch odkázaným občanom v zmysle VZN č.9/2005 v roku 2006 v členení podľa cieľových skupín.
d/ Prehľad o vyplatených príspevkoch na spoločné stravovanie dôchodcov za rok 2006 s uvedením počtu stravníkov, stravovacích zariadení, výšky stravnej jednotky a s uvedením osobitne stravníkov v rámci opatrovateľskej služby.
e/ Prehľad o čerpaných dotáciách na stravovanie žiakov a školské pomôcky v roku 2006 štrukturovane podľa zariadení a povahy dotácie.
f/ Prehľad o dotáciách poskytnutých podľa VZN č.2/2005 v roku 2006.
g/ Prehľad o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnostiach občanov v roku 2006 s uvedením počtu prijatých žiadostí, počtu opatrovaných a opatrovateliek, spolu s ekonomickými ukazovateľmi (t.j. čerpané výdavky štrukturovane podľa rozpočtových položiek, úhrady od občanov, priemerný náklad na 1 hod. opatrovania, počet odopatrovaných  hodín, priemerná mzda opatrovateliek).
2. Zásady vnútornej kontroly v podmienkach samosprávy mestskej časti
3. Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy  mestskej časti
4. Rokovací poriadok komisie SZR
5. Náplň činnosti komisie SZR
6. Orientačný plán činnosti komisie SZR na 1.polrok 2007
7. Rôzne.

K bodu 1.a/
Vyhodnotenie realizačného plánu sociálnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto za rok 2006.

Uznesenie č. 10/2007
Komisia SZR vzala  na vedomie s pripomienkami materiál oddelenia sociálnych vecí -  Vyhodnotenie realizačného plánu sociálnej politiky m.č. Bratislava-Staré Mesto za rok 2006. Komisia SZR žiada povereného člena Miestnej rady (ďalej len „radný“) o zabezpečenie zapracovania pripomienok k materiálu a o jeho opätovné doručenie priamo členom komisie SZR v termíne do 15.3.2007. Pripomienky k materiálu predloží predseda komisie SZR radnému.

K bodu 1.b/
Priebežné vyhodnotenie Koncepcie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 2005-2006.
Komisia SZR  obdržala materiál priamo na rokovaní.

Uznesenie č.11/2007
Komisia SZR  prerokuje predložený materiál oddelenia sociálnych vecí - Priebežné vyhodnotenie Koncepcie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 2005-2006 na nasledujúcom zasadnutí.

K bodu 1.c/
Prehľad o vyplatených finančných príspevkoch odkázaným občanom v zmysle VZN č.9/2005 v roku 2006.

Komisia SZR diskutovala o zabezpečení priebežnej informovanosti členov komisie o  vyplatených finančných príspevkoch a dávkach odkázaným občanom.

Uznesenie č. 12/2007
Komisia SZR vzala na vedomie s pripomienkami materiál oddelenia sociálnych vecí  - Prehľad o vyplatených finančných príspevkov odkázaným občanom v zmysle VZN  č.9/2005 v roku 2006 (v členení podľa cieľových skupín).

K bodu 1. d/,e/,f/,g/
d/ Prehľad o vyplatených príspevkoch na spoločné stravovanie dôchodcov za rok 2006.
e/ Prehľad o čerpaných dotáciách na stravovanie žiakov a školské pomôcky v roku 2006.
f/ Prehľad o dotáciách poskytnutých podľa VZN č.2/2005 v roku 2006.
g/ Prehľad o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnostiach občanov v roku 2006.

Uznesenie č. 13/2007
Komisia SZR vzala na vedomie s pripomienkami materiály oddelenia sociálnych vecí uvedené v bodoch d/ až g/ programu. Komisia SZR žiada prednostu o zabezpečenie zapracovania pripomienok do materiálov a o ich opätovné predloženie priamo členom komisie SZR. Pripomienky k materiálom predloží prednostovi predseda komisie SZR. Komisia SZR ďalej žiada členov komisie PhDr. Helgu Jančovičovú a Mgr.Ondreja Dostála o vypracovanie návrhu formulára pre prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa VZN č.2/2005.

K bodu 2
Zásady vnútornej kontroly v podmienkach samosprávy mestskej časti.

Uznesenie č. 14/2007
Komisia SZR vzala na vedomie materiál – Zásady vnútornej kontroly v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

K bodu 3
Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava –Staré Mesto.

Uznesenie č. 15/2007
Komisia SZR vzala na vedomie materiál Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.

K bodu 4 a 5
4. Rokovací poriadok komisie SZR
5. Náplň činnosti komisie SZR

Uznesenie č. 16/2007
Komisia SZR žiada predsedu komisie a radného v spolupráci s prednostom  upresniť, prípadne preformulovať činnosti komisie v rámci jej kontrolnej funkcie v prepojení aj na náplne činnosti ostatných komisií Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava-Staré Mesto a o ich predloženie na zasadnutie komisie.

K bodu 6
Orientačný plán činnosti komisie SZR na 1.polrok 2007.
Komisia SZR diskutovala o zavedení nových akcií pre seniorov v I.polroku 2007.

Uznesenie č. 17/2007
Komisia SZR schválila  orientačný plán činnosti komisie na 1.polrok 2007 ako pracovný materiál komisie.

K bodu 7 Rôzne

7.1. Všeobecne záväzné nariadenie  m.č.Bratislava –Staré Mesto č.../2007 z 27. marca 2007, ktorým sa dopĺňa VZN č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č.1/2000, č.7/2001, č.3/2002, č.4/2004, č.5/2004, č.8/2005.
Komisia SZR obdržala materiál priamo na rokovaní.

Uznesenie č. 18/2007
Komisia SZR vzala na vedomie predložený materiál .

7.2. Návrh rozpočtu m.č.Bratislava –Staré Mesto na rok 2007 - prerokovanie
RNDr.Peter Smrek požiadal členov komisie SZR o ich účasť na prerokovaní návrhu rozpočtu m.č.Bratislava Staré Mesto dňa 7.3.2007 v čase podľa upresnenia. Ďalej radný informoval členov komisie SZR o verejnej obhliadke objektu bývalých detských jaslí na Javorínskej ul. dňa  28.2.2007 a o pripravovaných verejných zhromaždeniach.   

Uznesenie č.19/2007
a/  Komisia SZR žiada radného a predsedu o zabezpečenie  prerokovania návrhu rozpočtu m.č.Bratislava-Staré Mesto na rok 2007 na najbližšom riadnom zasadnutí komisie   s  predložením materiálov  priamo členom komisie.
b/ Komisia SZR  žiada radného a prednostu o zabezpečenie  stálej informovanosti o všetkých verejných aktivitách, ktoré sa týkajú činnosti komisie dostatočne  vopred.

Záver:
Nasledujúce zasadnutie Komisie SZR bude 13. marca  2007 o 16.30 hod. v budove Miestneho úradu m.č.Bratislava-Staré Mesto. Predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie komisie.

Bratislava 27.02.2007

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Mgr. Ing. Soňa Dočolomanská

Overil:
Mgr.Ondrej Dostál

Doručuje sa:
- prítomní podľa prezenčnej listiny
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu m.č.
- starosta m.č.

Čas rokovania:
16.50 hod. až 20.15 hod.

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 27.02.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA