Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2007

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 27.02.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Viera Satinská
Chýbajúci poslanci: Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA