Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 27. februára 2009

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program
1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
1.1. k bodu 4./MZ:
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
1.2. k bodu 12./MZ:
Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
1.3. k bodu 13./MZ:
Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015) pozn. prerokované v komisii SZR dňa 18.02.09
1.4. k bodu 14./ MZ:
Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – akčný plán na rok 2009
1.5. k bodu 20./MZ:
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998-2007 a rok 2008
2/ Rôzne

Začiatok rokovania: 16.45 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva (ďalej len „ Komisia SZR“) privítala prítomných poslancov  a ospravedlnila neprítomných.

K bodu 1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:

1.1. k bodu 4./MZ: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Poslanci diskutovali o potrebe účasti vecne príslušného oddelenia, ktoré je odborným garantom pre referencie a odporúčania kvality poskytovaných služieb žiadateľa a pre kontrolu účelového použitia dotácie pri kompletizácii žiadostí o poskytnutie dotácie a pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie. 

Uznesenie 4/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe 1.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

1.2. k bodu 12./MZ: Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 5/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia s formálnou pripomienkou k prehľadnejšiemu spracovaniu materiálu.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

1.3.k bodu 13./MZ: Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015) pozn. prerokované v komisii SZR dňa 18.02.09

Uznesenie 5/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015) a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1.4.k bodu 14./ MZ: Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – akčný plán na rok 2009
Poslanci podrobne prerokovali materiál a diskutovali o jednotlivých cieľoch a opatreniach sociálnej politiky a o akčnom pláne na rok 2009. Poslankyne Mgr.B.Machajová a MUDr.H.Ležovičová zdôraznili priority výstavby DOS Dobšinského ul. a zavedenie služby tzv.“ sociálny taxík“ pre odkázaných občanov – najmä pre seniorov. Poslanci požiadali predsedníčku Komisie SZR o predloženie harmonogramu prác v súvislosti s rekonštrukciou klubu seniorov Karadžičova 1  na najbližšie zasadnutie komisie, ďalej o zabezpečenie prezentácia konečnej verzie štúdie projektu výstavby DOS Dobšinského ul. pred členmi Komisie SZR. Poslankyňa Bc.G.Vyhnáliková navrhla zavedenie ďalších služieb vrátane práčovne pre seniorov. Poverený člen MR RNDr.P.Smrek informoval prítomných o  dennom centre pre ľudí bez domova v Prahe a vo Viedni. Vedúca OSV Ing.Mgr.J.Pagáčová informovala poslancov o aktuálnom stave prípravy dodatku k Štatútu hl.m.SR Bratislavy  v rámci prechodu navrhovaných kompetencií hl.m. na mestské časti týkajúcich sa zariadení sociálnych služieb. Predsedníčka Komisie SZR oslovila poslancov k aktívnej osobnej účasti pri realizácii opatrení  sociálnej politiky a akčného plánu na rok 2009.

Uznesenie 6/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - akčný plán na rok 2009 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu tento materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

1.5.k bodu 20./MZ: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998-2007 a rok 2008

Uznesenie 7/2009
Komisia SZR zobrala na vedomie materiál Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998-2007 a rok 2008
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu tento materiál vziať na vedomie podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 1/ Rôzne
Predsedníčka Komisie SZR informovala poslancov o Homeless plese pre ľudí bez domova, ktorého sa zúčastnili spolu s vedúcou OSV v PKO na pozvanie OZ Proti prúdu -NotaBene. Poslanci diskutovali o programe nasledujúceho zasadnutia Komisie SZR.

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie.

Ukončenie rokovania 19.15 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR


Príloha 1/
Pripomienky k materiálu: k bodu 4./MZ: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
(viď nižšie)

V Bratislave dňa 03.03.2009

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Príloha 1/

Pripomienky k materiálu: k bodu 4./MZ: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto .../2009 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

1/ k §4 „ Žiadosť o poskytnutie dotácie“ ods.(5)
doplniť za pôvodný text „Prijaté žiadosti odstúpi finančné oddelenie“ nový text: “vecne príslušnému oddeleniu, ktoré ich predloží spolu s odborným stanoviskom“ .

2/ k §5 „Vyúčtovanie poskytnutých dotácií“ ods.(2)
doplniť za pôvodný text: „ Informáciu o vyúčtovaní dotácie, spolu s kópiami účtovných dokladov predloží finančné oddelenie“ nový text: „vecne príslušným oddeleniam na odborné posúdenie a  overenie účelu poskytnutej dotácie a na predloženie“

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 27.02.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA