Zasadnutie komisie zo dňa 27.05.2009

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto záznam  4/2009, z 27.5.2009,16.00 h, zasadačka č.144

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
PhDr. Štefan Holčík
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek
Halka Ležovičová
Mgr. art. Emil Bartko

Neprítomní:
Marek Ťapák
MUDr. Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Božena Marienková

Prizvaný:
pán Drlička, organizátor Festivalu Musica Viva

(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Vyjadrenie jednotlivých členov komisie k návrhu štatútu Galérie Cypriána Majerníka
2) Festival Musica Viva
3) Rôzne

Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík otvoril zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto  a navrhol program májového zasadnutia.

K bodu 1)
Vyjadrenie jednotlivých členov komisie k návrhu štatútu Galérie Cypriána Majerníka. Predseda komisie kultúry navrhol prerokovať tento bod programu na ďalšom zasadnutí komisie, nakoľko väčšina členov nestihla ešte zodpovedne preštudovať návrh štatútu Galérie Cypriána Majerníka.

K bodu 2)
Festival Musica Viva. Predseda kultúrnej komisie pozval na zasadnutie organizátora Festivalu Musica Viva pána Drličku, ktorý prítomných poinformoval o pripravovanom ročníku 2009 a  plánoch do budúcnosti. Poslankyňa Mudr. Ležovičová a poslanec Mgr.art.  Bartko vyjadrili maximálnu podporu projektu a podporili myšlienku ďalej podporovať túto aktivitu Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto.
Predseda komisie navrhol podporovať v rozpočte Festival Musica Viva formou dotácie. Predloží návrh do júnového zastupiteľstva  na zmenu rozpočtu a podporiť projekt v roku 2009 sumou 8 300 €. V rozpočte oddelenia kultúry bolo vyčlenených k tomuto podujatiu 1 660 €.

Uznesenie č. 8/2009
Členovia Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Odsúhlasili návrh predsedu kultúrnej komisie podporiť Festival Musica Viva formou dotácie vo výške 8 300 € a predložiť júnovému zasadnutiu zmenu rozpočtu v tomto zmysle.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
                            
K bodu 3) Rôzne
Členovia Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vzali na vedomie informáciu o programoch Kultúrneho leta 2009  organizovaných Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto.

Rokovanie komisie kultúry ukončil  Mgr. Sven Šovčík a poďakoval za účasť členom komisie . 

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:

Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Mgr. Beata Tarjanyiová, poverená vedúca oddelenia kultúry
RNDr. Ivana Hacajová, vedúca oddelenia projektov
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

Zapísala:
27.5 2009
Beata Tarjányiová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 27.05.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Marek ŤAPÁK