Zasadnutie komisie zo dňa 27.08.2007

Zápisnica zo spoločného zasadnutia  Komisie nakladania s majetkom a Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 27. augusta  2007

Prítomní:
Komisia nakladania s majetkom
Ing. Vladimír Pištek-predseda komisie
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár, CSc.
RNDr. Peter Smrek,
Mgr. Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa-ospravedlnený

Finančná komisia
Ing. Marián Procházka-predseda komisie
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa – ospravedlnený

Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia po vecnej diskusii prijali nasledovný plán činnosti:

1. komisia
- Návrhy na prevod vlastníctva nebytových priestorov, kde sú uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy na dobu určitú (bez možnosti vypovedať ich). Ide o prevod oprávnenému  nájomcovi nebytového priestoru.
- Prevod podielu hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v podielovom  dome Michalská 25,  Bratislava.

2. komisia
Návrhy na možnosti riešenia nehnuteľností  (budovy), ktoré zaťažujú rozpočet nárokmi na údržbu, resp. chátrajú, lebo nie sú využívané. Jedná sa konkrétne o budovy Beskydská 10, Leškova 2,  Štefánikova 41 a príp. ďalšie vopred predložené návrhy.

3. komisia
Voľné byty a nebytové priestory.

4. komisia
Voľné stavebné pozemky.

Na každé rokovanie tejto spoločnej komisie môžu byť predložené návrhy na riešenie pozemkov vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na ktorých sú stavby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb (pozemky pod garážami a pod.).

Na každé zasadnutie tejto komisie budú pripravené na prerokovanie jeden alebo dva prípady tzv. podielových domov na doriešenie spoluvlastníckeho podielu hl. mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Hlasovanie:
Majetková komisia
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Finančná komisia
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ďalej komisia rokovala podľa stanoveného plánu a zaoberala sa prevodom vlastníctva nebytových priestorov,  v ktorých sú uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy na dobu určitú, a to:
Frant. nám. 7 pre spoločnosť Memory restaurants, spol. s r.o.
Frant. nám. 7 pre spoločnosť Decor Interiér, s.r.o.
Gorkého 1 pre spoločnosť McDonalds Slovakia
Palisády 59 pre spoločnosť STEFANIA, S.T. s.r.o.
Šancova 82 pre neziskovú organizáciu Aliancia žien Slovenska

Návrh uznesenia č. 10
- Finančná a majetková komisia súhlasí s predajom - prevodom  navrhnutých nebytových priestorov. Cena priestorov bude stanovená na najbližšom zasadnutí komisie.

Hlasovanie:
Majetková komisia:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Finančná komisia:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Predmetom rokovania bol ďalej prevod spoluvlastníckeho podielu v domovej nehnuteľnosti Michalská 25, kde má mestská časť v správe podiel 153/648. Ďalšími spoluvlastníkmi sú páni Samuel Spitzer, Doc. JUDr. Ľudovít Hudek a Peter Kurhajec. Podľa vyjadrenia p. vicestarostu sa páni Hudek a Kurhajec vzdali svojho predkupného práva na spoluvlastnícky podiel.

Návrh uznesenia č. 11
- Finančná a majetková komisia súhlasí s prevodom -predajom spoluvlastníckeho podielu v časti 153/648, ktorý je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v domovej nehnuteľnosti Michalská 25 v Bratislave, spoluvlastníkovi Samuelovi Spitzerovi, bytom Hlavatého 6, Bratislava.
Cena predávaného podielu bude stanovená minimálne za cenu určenú v znaleckom posudku.

Hlasovanie:
Majetková komisia:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2

Finančná komisia:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Ďalšie spoločné rokovanie komisie bolo dohodnuté na deň 10. 9. 2007, ktoré sa však bude zaoberať výlučne materiálmi pripravenými na rokovanie zastupiteľstva.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie
nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

V Bratislave: 27.08.2007

Zapísala:
Margita Kunová

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 27.08.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA