Zasadnutie komisie zo dňa 27.09.2007

ZÁZNAM Z ROKOVANIA KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 27. septembra 2007
Zasadanie sa konalo v Staromestskej knižnici na Blumentálskej ul.10/A

Prítomní:
predseda
Mgr. Sven Šovčík
členovia:
Mgr. Art. Emil Bartko
MUDr. Halka Ležovičová,
Mgr. Miroslava Babčanová,
Ing. Dušan Franců
PhDr. Štefan Holčík
Jaroslav Ježek

Neprítomný:
Marek Ťapák

Prizvaní:
Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry
PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice

Program:
1) Predstavenie vedúceho oddelenia kultúry miestneho úradu
2) O činnosti Staromestskej knižnice
3) Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti kultúry
4) Pomenovanie ulice
5) Rôzne

K bodu 1) Predstavenie vedúceho oddelenia kultúry
Predseda komisie kultúry predstavil nového vedúceho oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava- Staré Mesto. Do výberového konania sa prihlásili 5 kandidáti, 1 kandidát bol vylúčený pre nesplnenie podmienok.
Výberovou komisiou bol určený za víťaza a funkciou vedúceho oddelenia kultúry bol starostom poverený Mgr. Richard Gregor, kurátor, výtvarný kritik (magisterské štúdium dejiny umenia a kultúry). Stručne predstavil poslancom svoju predstavu o organizačnej štruktúre oddelenia kultúry a pripravovanej Koncepcii kultúrnej politiky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do roku 2010.

Uznesenie 24
Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  odporúča presunúť termín predloženia materiálu „ Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava Staré – Mesto do roku 2010 “na decembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Neprítomní: 1

K bodu 2/1 Činnosť Staromestskej knižnice
Komisia kultúry zasadala v priestoroch Staromestskej knižnice, na Blumentálskej ulici č.10/A, ktorá je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Riaditeľka knižnice PhDr. Judita Kopáčiková oboznámila poslancov s ich činnosťou a priebehom podujatia“ Letná čitáreň“, ktoré knižnica realizovala v rámci Staromestského kultúrneho leta 2007 v Medickej záhrade. Poukázala na úspech tohto projektu, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom a záujmom návštevníkov. Knižnica zakúpila párty stan, ktorý tienil, alebo kryl návštevníkov proti nepriaznivému počasiu, ktorý sa však vetrom zničil.
Riešenie vidí v postavení altánku, alebo dočasného prístrešku v areáli záhrady. V súvislosti s tým, požiadala komisiu kultúry o podporu jej požiadavky na vyčlenenie financií z rozpočtu mestskej časti na rok 2008 a zabezpečenie realizácie stavby „altánku“, resp. zastrešeného objektu, ktorý by slúžil počas kultúrneho leta nielen pre Letnú čitáreň, malé Libresso, ale aj ako prístrešok pre divadelné a iné podujatia, ktoré sa tam konajú pre deti a ostatných návštevníkov záhrady.  Jej  návrh predstavuje finančné náklady približne 300.000.- Sk.

Uznesenie 25
Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto podporuje zámer Staromestskej knižnice zriadiť letnú čitáreň a žiada prednostu miestneho úradu, aby bol tento návrh zaradený do rozpočtu na rok 2008.

Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Neprítomní: 1

K bodu 2/2
Riaditeľka Staromestskej knižnice ďalej poukázala na pretrvávajúci problém zlého technického stavu knižnice, ktorá sa nachádza v prenajatom objekte. Vlastníkom budovy je Hlavné mesto SR Bratislava. Pod budovou knižnice sa nachádzajú garáže, ktoré sú v osobnom vlastníctve. Staromestská knižnica má s Hlavným mestom SR uzatvorenú zmluvu o nájme nebytového priestoru. Ide o sústavné zatekanie nielen do kancelárskych priestorov, ale aj do priestorov knižničných fondov,  nedostatočné vykurovanie, bezpečnosť, rozpadávajúce sa dvere a pod. (viď príloha zápisnice)

Uznesenie č. 26/2007
Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiada pána prednostu miestneho úradu, aby začal rokovania z vlastníkom objektu Hlavným mestom SR Bratislavy o riešení havarijného stavu priestorov Staromestskej knižnice – pobočka  Blumentálska /10 v Bratislave.

Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Neprítomní: 1

K bodu 3/ Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
Predseda komisie predložil na prerokovanie žiadosť o dotáciu na podporu projektu v oblasti kultúry v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.

Uznesenie č. 27 /2007
Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto schválila dotáciu na podporu projektov v oblasti kultúry v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto pre žiadateľa:
STOPTIME, s.r.o. ( Filmový klub Nostalgia )
Kozia 17, 811 03   Bratislava
IČO: 36724807
Tatrabanka a.s.2620107828/1100
požadovaná suma: 75.000.- Sk
schválená suma: 50.000.- Sk (slovom: päťdesiattisíc korún slov.).
Účel: realizácia projektu „Súčasný európsky film“.
Žiadosť podaná : 22.06 2007
Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách podporu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a použije logo mestskej časti na propagačných materiáloch.

Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Neprítomní: 1

K bodu 4/ Pomenovanie ulice
Predseda komisie kultúry predniesol informáciu o návrhu pomenovania ulice, ktorý predložil vedúci oddelenia správnych činnosti miestneho úradu. Ing. Karol Pancza.
Stavebným konaním pri kolaudácii stavby na ulici k Železnej studienke parc. č. 5192/7 bolo zistené, že je nutné pomenovať ulicu na parc. č.21639 preto, lebo na parc.č. 5196/2 prebieha stavebná činnosť a ku kolaudácii je nutné mať túto ulicu pomenovanú.
Vzhľadom k tomu, že touto  ulicou je možné prejsť na Opavskú ulicu a potom lesnou cestou ku Kramerovmu lomu (k sídlu Stanice jazdnej polície a kynológie) bol predložený návrh pomenovať ulicu v našej mestskej časti od ulice K železnej studienke po Opavskú ulicu v mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto názvom „K lomu“.
Ulica s týmto názvom sa v zozname ulíc nenachádza.

Uznesenie 28
Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhu odporúča pomenovať ulicu v našej mestskej časti, od ulice K železnej studienke po Opavskú ulicu, na parc. č. 21639  názvom „K lomu“.

Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Neprítomní: 1


Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Príloha k zápisnici Komisie kultúry z 27.09.2007
Prevádzkové problémy Staromestskej knižnice s budovou na Blumentálskej 10/a

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 27.09.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Marek ŤAPÁK