Zasadnutie komisie zo dňa 27.10.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 27. októbra 2009 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Mgr. art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc.

Neprítomní:
Ing. Dušan Franců
Ing. Peter Schmidt
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
   
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh kapitálového rozpočtu na roky 2010 – 2012 – zostavenie priorít na rok 2010
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Zakončenie
 
Priebeh rokovania:

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, PhD., prítomní schválili program.

K bodu 2:
Komisia na základe pracovného Návrhu kapitálového rozpočtu na roky 2010 – 2012 vypracovala nasledovné poradie priorít v oblasti školstva na rok 2010:

1.
ZŠ Dubová 
Rekonštrukcia obvodového plášťa

2. 
ZŠ Hlboká 
Vybudovanie viacúčelového ihriska

3. 
ZŠ Mudroňova 
Modernizácia a rekonštrukcia ihriska

4. 
ZŠ Dubová  
Rekonštrukcia telocvične

5. 
ZŠ Škarniclova  
Rekonštrukcia telocvične

6.
ZŠ Vazovova
Rekonštrukcia telocvične

7. 
ZŠ Vazovova 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení

8. 
ZŠ Škarniclova 
Rekonštrukcia strechy

9. 
ZŠ Škarniclova, budova na Podjavorinskej 
Rekonštrukcia strechy

10. 
ZŠ Dubová 
Oprava strechy telocvične

11. 
MŠ Šulekova 
Rekonštrukcia a nadstavba

12.  
MŠ Timravina 
Rekonštrukcia a nadstavba

13. 
ZŠ Hlboká
ZŠ Jesenského
MŠ Kuzmányho
MŠ Timravina 
Rekonštrukcia okien

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu schválila poradie priorít 1 – 16  

K bodu 3:
 
Uznesenie:

Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala na vedomie 
a) Informácie o sieti škôl a školských zariadení v  šk. r. 2009/2010 bez pripomienok.
b) Informáciu Mgr. Gábora  o zákone č. 317/2009, v ktorom upozornil na potrebu  zakomponovať do rozpočtu MČ predpokladané náklady zamestnávateľa na úhradu liečebných a rekondičných pobytov, ako aj náklady spojené s kontinuálnym vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov škôl.  

K bodu 4:
- RNDr. Smrek informoval komisiu o obstarávaní hracích prvkov pre  detské ihriská  materských škôl ešte v r.2009 a o zámere na revitalizáciu  ihrísk a obstaranie hracích prvkov pre ihriská vnútroblokov bytových domov a na verejných priestranstvách  v r.2010.

- Mgr. Jančovičová, PhD. upozornila aj na potrebu výstavby, resp. obnovenia existujúcich detských ihrísk v areáloch základných škôl.
 
- Mgr. Jančovičová, PhD. odovzdala zapisovateľke Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2009 (Logopédia s.r.o Šustekova 2 v Bratislave) 

K bodu 5:
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka
 
V Bratislave 28. 10. 2009

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 27.10.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA