Zasadnutie komisie zo dňa 27.10.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 27.10.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa
Ing.Petra Strejčková

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Program rokovania:
1. vyhodnotenie prieskumu 1. parkovacej oblasti,
2. vyhodnotenie jednosmerných ulíc,
3. materiály pre Miestne zastupiteľstvo,
4. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. vyhodnotenie prieskumu 1. parkovacej oblasti
S bodom č.1 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 70/2010:
Komisia dopravy prerokovala materiál a na základe výsledkov prieskumu 1.parkovacej oblasti odporúča upraviť počty parkovacích miest na týchto uliciach:

- Sasinkova ulica I. alternatíva - zrušiť vyhradené parkovacie miesta na chodníku a ďalších 10 na komunikácii

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 1

- Sasinkova ulica II. alternatíva - uvoľniť 10 vyhradených parkovacích miest pri vjazde do Sasinkovej ulice a ďalších 7 na komunikácii v druhej časti ulice v prospech nevyhradených parkovacích miest

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Poľná ulica - rozloženie parkovacích miest ponechať
- Strážnická - pred Strážnickou č.6 zmeniť 5 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Moskovská - pred Moskovskou č.4,6 a 8 zmeniť 13 vyhradených parkovacích miest, pred Moskovskou č.1 a 3 (za hotelom ARCUS) zmeniť 8 vyhradených parkovacích miest a pred Moskovskou č.16 a 18 zmeniť 5 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Justičná - pred Justičnou č. 1, 3, 5 zmeniť 10 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Slovanská - pred výjazdom na ulicu I. Karvaša zmeniť posledných 5 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Wilsonova - vľavo počnúc parčíkom zmeniť 15 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Kmeťovo nám. - pred Kmeťovým nám. č. 4 a 5 zmeniť 6 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Bernolákova - pred bývalým pivovarom Stein zmeniť 31 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Blumentálska - pred Blumentálskou č. 3, 5 zmeniť 17 vyhradených parkovacích miest, pred Blumentálskou č. 13 zmeniť 13 vyhradených parkovacích miest, pred Blumentálskou č. 16 zmeniť 24 vyhradených parkovacích miest, pred Blumentálskou č. 17 zmeniť 17 vyhradených parkovacích miest na nevyhradené

Hlasovanie:

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia dopravy schválila redukciu parkovacích miest, odporúča pokračovať v monitorovaní a v prieskume.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. vyhodnotenie jednosmerných ulíc
S bodom č.2 oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 71/2010:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča v rámci vyhodnotenia zjednosmernenia ulíc:
- Fándlyho ulicu zobojsmerniť v úseku od Partizánskej po Myjavskú
- Zrínskeho - na základe podnetu vykonať obhliadku.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. materiály pre Miestne zastupiteľstvo

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2011 až 2013

S týmto bodom oboznámila prítomných Ing.Strejčková.

Uznesenie č. 72/2010:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011
S týmto bodom oboznámil prítomných Ing.Pancza.

Uznesenie č. 73/2010:
Komisia dopravy žiada prednostu, aby v čo najkratšom možnom termíne zabezpečil náhradu posypovej soli za ekologickú.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

3. rôzne

S bodom č. 4 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 74/2010:
Komisia dopravy odporúča vyhovieť žiadosti Súkromnej materskej školy a jasle BAMBI na Panenskej ul.č.4 o poskytnutie parkovacieho miesta.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 75/2010:
Komisia dopravy odporúča nasledovným žiadostiam nevyhovieť:

- žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľa odkázaného na poskytovanie starostlivosti, ktorý ma vyhradené parkovacie miesto pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,

Hlasovanie:

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- žiadosť Generálneho honorárneho konzula Fínska o povolenie vyhradeného parkovania na Moyzesovej ulici č.5,

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová
13. Ing.Petra Strejčková

Vybavuje:Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 2010-10-27
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK