Zasadnutie komisie zo dňa 27.11.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 27.11. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík
 
Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová
JUDr. Marek Šujan

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 9.12. – 10.12.2008

K bodu 1)
Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov

Uznesenie č. 226 /2008
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypustiť v § 3 ods. 11 v písm. d) slová „väčšie ako  1/3 plochy obvodu „.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 1

b) podporujú túto zmenu ako zvýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti

FK
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 3

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2

K bodu 2) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1996 o podmienkach státia v pešej zóne s dopravným obmedzením v znení neskorších zmien a doplnkov

Uznesenie č. 227 /2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh VNZ schváliť.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 3) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích prácach

K tomuto návrhu VZN nebolo prijaté žiadne uznesenie.            

K bodu 4) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. /2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Uznesenie č. 228 /2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypustiť v § 3 ods. 7 v písm. l) sadzbu dane za umiestnenie telefónnej búdky bez reklamy.
             
FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6) Návrh na 6. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 228 /2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť 6. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
             
FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 7) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2009-2011
 
Uznesenie č. 229 /2008

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú predložiť pozmeňujúce návrhy na zapracovanie finančnému oddeleniu  do 5.12.2008, po ich zohľadnení  odporúčajú návrh rozpočtu  schváliť.
              
FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8/A) Návrh na schválenie  dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grosslingova 23 Matici Slovenskej.

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypustiť tento bod z programu  rokovania miestneho zastupiteľstva .
             
K bodu 8/B Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18-Grosslingova 23 (kupujúci INTERMONT, a.s.)

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypustiť tento bod z programu  rokovania miestneho zastupiteľstva.

K bodu 9) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ulici, pozemkov parc. č.3394 a parc.č. 3395

Uznesenie č. 230 /2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj podľa predloženého návrhu. 
             
FK
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 1

K bodu 10) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ul. pozemok  parc. č. 8774

Uznesenie č. 231 /2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  konštatujú, že k návrhu na predaj
nehnuteľnosti už prijali uznesenie č. 223/2008 na zasadnutí komisií dňa 23.10.2008
a predaj odsúhlasili.

K bodu 11) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ul., stavba súp.č. 6236 a pozemok parc.č. 8846/6

Uznesenie č.232/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú uskutočniť rokovanie
s pánom Novákom a vlastníkom susedných nehnuteľností Ing. Kožuchom a potom zaradiť do programu zastupiteľstva.
             
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 12) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Flôglovej ul., stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3448/8

Uznesenie č. 233/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú doplniť predložený návrh o informáciu, kedy bola uzatvorená nájomná zmluva s pani Lehotayovou, či by nemala byť garáž nadobudnutá do BSB manželov a prečo má sama dve garáže.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 13) Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6 na nehnuteľnostiach na ul. Kýčerského  9

Uznesenie č. 234/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 14) Návrh na predlženie doby nájmu nebytových priestorov na ul.Grosslingova 6
                   
Uznesenie č. 235/2008

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú uzatvoriť nájomnú zmluvu
podľa predloženého návrhu.
             
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 15) Návrh na predlženie doby nájmu  nebytových priestorov na ul. Škarniclova č. 1

Uznesenie č. 236/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú uzatvoriť nájomnú zmluvu
podľa predloženého návrhu.
             
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala: Ing. Lašánová
Bratislava, 27.11.2008   

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová  – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 27.11.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.