Zasadnutie komisie zo dňa 28.01.2009

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 28.1. 2009, 16.00 h, zasadačka č.144

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Mgr. Art. Emil Bartko
PhDr. Štefan Holčík
Mgr. Božena Marienková
MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. Miroslava Babčanová
 
Neprítomní:
Jaroslav Ježek
Marek Ťapák
Ing. Dušan Franců

Prizvané:
Mgr. Beata Tarjanyiová, poverená vedúca oddelenia kultúry
RNDr. Ivana Hacajová, vedúca oddelenia projektov
(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Vyhodnotenie implementácie  Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008-2010 (uznesenie KK MZ č.13/2008)
2) PHSR
3) rôzne


Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík otvoril zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto  a navrhol program januárového zasadnutia. Poslanci sa dohodli, že ako prvý bod rokovania bude Informácia o PHSR. Súčasne informoval členov komisie o plnení uznesení komisie kultúry za uplynulý rok. Predstavil poslancom poverenú vedúcu oddelenia kultúry Mgr. Beatu Tarjanyiovú a požiadal RNDr. Hacajovú, vedúcu oddelenia projektov miestneho úradu, aby informovala členov komisie o PHSR, ktorý sa bude v marci predkladať na schválenie do miestneho zastupiteľstva.

K bodu 2) Prerokovanie návrhu  PHSR
RNDr. Hacajová, informovala o doplnení a zmenách v PHSR, ktoré boli zapracované do materiálu na základe pripomienok komisií a spracovanom akčnom pláne, v ktorom sú spracované už aktuálne záväzky mestskej časti na obdobie troch rokov, a ktorý vychádza z reálneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Uznesenie č. 1/2009
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0                                         

k bodu 1) Vyhodnotenie implementácie Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto za rok 2008
Predseda komisie uviedol, že uznesenie č.14/2008,  v ktorom komisia kultúry  žiadala  prednostu Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto zabezpečiť na januárové rokovanie komisie predloženie písomnej informácie o činnosti oddelenia kultúry za rok 2008 a vyhodnotenie  „Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na roky 2008 – 2010“, nebolo splnené. Po odvolaní vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richarda Gregora, reorganizácie a výpovedí  pracovníčok na oddelení kultúry, nemal kto žiadanú informáciu spracovať. Od 16. XII. 2008 bola poverená vedením oddelenia kultúry Mgr. Beata Tarjanyiová, ktorá zo svojej pozície správcu centra, stručne informovala členov komisie o dopadoch reorganizácie na stredisko v jej správe ako aj o jej zámeroch v riadení oddelenia kultúry na najbližšie obdobie. Uviedla, že k 15.2. 2009 odchádza vedúca  Centra literatúry, divadla a vzdelávania , Mgr. Ľachká. Na miesto vedúcej centra je určená náhrada. Programový rozpočet na rok 2009 bol upravený a  činnosť strediska  je zabezpečená.

Uznesenie č. 2/2009
Členovia Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto predložia na budúce rokovanie komisie kultúry svoje písomné návrhy a podnety k realizácii Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.                         T: február 2009

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0                             

K bodu 3)Rôzne
Nebol podaný žiadny podnet.

Rokovanie komisie kultúry ukončil Mgr. Sven Šovčík a poďakoval za účasť členom komisie a prizvaným poverenej vedúcej oddelenia kultúry a vedúcej oddelenia projektov za prednesené informácie.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Mgr. Beata Tarjanyiová, poverená vedúca oddelenia kultúry
RNDr. Ivana Hacajová, vedúca oddelenia projektov
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

Zapísala: 28.1. 2009
Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 28.01.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK