Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2007

ZÁZNAM Z ROKOVANIA KOMISIE KULTÚRY MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 28.februára 2007. 

Prítomní:
predseda
Mgr. Sven Šovčík
členovia
Mgr. Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Dušan Franců
Mudr. Halka Ležovičová
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Marek Ťapák
PhDr. Štefan Holčík
(v prílohe prezenčná listina)

PROGRAM :  
1/  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto o voľných pouličných aktivitách
2/  Návrh občana na premenovanie Bezručovej ulice
3/  Poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
4/  Informácia o materiáloch do zastupiteľstva mestskej časti - zásady vnútornej kontroly
5/  Rôzne

Uznesenie č. 2/2007

Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva schválila  program rokovania .
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0           
                                                 
K bodu 1 : Návrh VZN o voľných pouličných aktivitách        
Komisia kultúry prerokovala návrh všeobecne záväzného nariadenia o voľných pouličných aktivitách a požiadala  spracovateľa nariadenia zapracovať do návrhu  pripomienky .
                                                      
Uznesenie č. 3/2007

Komisia kultúry schvaľuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia o voľných pouličných aktivitách v znení doplnení a pripomienok
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2007

Komisia kultúry odporúča spracovateľovi VZN prepracovať dôvodovu správu
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 2: Návrh na premenovanie Bezručovej ulice

Uznesenie č.92/1995, ktoré konštatuje, že na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nie sú nepomenované ulice, nesúhlasí s premenovaním námestí a ulíc. Komisia kultúry konštatuje, že rozvojom mesta Bratislavy vzniknú nové verejné priestranstvá, ktoré bude možno pomenovať po tejto historickej osobnosti. Okrem toho premenovanie ulice by sa dotklo veľkého množstva adries občanov a inštitúcií. Komisia žiada, aby v tomto zmysle miestny úrad žiadateľovi odpovedal.

Uznesenie č. 5/2007

Komisia kultúry neodporúča premenovanie Bezručovej ulice na Raneyssovú ul.
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
   
K bodu 3:  Poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti
Predseda komisie informoval členov o  VZN č.2/2005 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Vyjadril svoju predstavu o príprave nového systému poskytovania dotácii v oblasti kultúry, ktorý by vychádzal z koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti na nasledovné obdobie, a  ktorú je potrebné vypracovať.

Uznesenie  č. 6/2007

Komisia kultúry sa bude zaoberať žiadosťami o poskytovanie dotácii až po schválení rozpočtu mestskej časti na rok 2007
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2007

Komisia kultúry žiada miestny úrad predložiť na aprílové zasadnutie komisie zoznam dotácii za rok 2006 v oblasti kultúry a iné výdavky na oblasť kultúry.
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia o predkladaných materiáloch do miestneho zastupiteľstva – zásady vnútornej kontroly.

Uznesenie č. 8/2007

Komisia kultúry zobrala na vedomie informáciu o predkladaných materiáloch do zastupiteľstva o zásadách vnútornej  kontroly v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne
5.1 Predseda komisie informoval o zasadnutí komisie kultúry mestského zastupiteľstva, ktorej je členom. Informoval o  zámeroch rekonštrukcie  kultúrnych pamiatok v Starom Meste.

Uznesenie č. 9/2007

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o rokovaní komisie kultúry mestského zastupiteľstva
hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

5.2 Komisia kultúry určuje ďalší termín rokovania na 21.marca 2007 o 16.00 h.

Mgr. Sven Šovčík
predseda

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 28.02.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: PhDr. Štefan HOLČÍK
Marek ŤAPÁK