Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  konaného dňa 28.2.2008

Prítomní :
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka

Ospravedlnení:
Ing. Natália Halásová
   
Neprítomní: 
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková

Prítomní prizvaní:
Ing. Darina Šebestová
Ing. arch. Plencnerová

Program rokovania :

1.ÚPN Z  Chalupkova
2.Industriálne pamiatky na území Starého Mesta a ich ochrana
3.Exteriérové sedenia
4.Rôzne

Rokovanie komisia výstavby a územného plánovania zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1.Prezentovanie spracovaných urbanistických štúdií (UŠ) v zóne Chalupkova

Ing. Šebestová oboznámila, že MČ po uskutočnení prípravných prác pre obstaranie ÚPN Z Chalúpkova vybrala spracovateľa  verejným obstarávaním, a súťažou bola  vybraná firma JELA s.r.o.
Za spracovateľa Ing. arch. Plencnerová oboznámila komisiu o rozpracovanosti zadania ÚPN Z Chalúpkova. Zadanie bude spracované na základe vykonaných prieskumov a podkladov. Skonkretizované a podrobnejšie zadanie by malo byť spracované do konca marca 2008.

UZNESENIE č.1/2008 :
 Komisia zobrala na vedomie dokument rozpracovanosti ÚPN  zóny Chalúpkova. 
1.zadanie bude v rozpracovanosti predložené na pripomienkovanie komisii výstavby a ÚP.
2.komisia odporúča zabezpečiť právnika – odborníka na stavebné právo, ktorý bude   zabezpe-čovať záujmy   MČ Starého Mesta v procese prerokovania a schvaľovania  územného   plánu zóny a jeho naplnenia.

Hlasovanie o uznesení :
Za:  6
Proti: 0
Zdržalo sa : 0

2.Industriálne pamiatky na území Starého Mesta a ich ochrana

Bútora Ivan uviedol bod Industriálne pamiatky na území Starého Mesta a ich ochrana, ktorý inicioval. Žiadal vytvoriť zoznam pamätihodnosti ako podklad pre územný plán. Komisia vyžiada existujúce zoznamy pamiatok 
-  MÚOP 
-  Pamiatkový úrad


Záver:
Členovia komisie preveria existujúce zoznamy pamiatok  a pamätihodností Starého Mesta. Zoznamy budú použité ako pracovný materiál pre potreby komisie.


3.Exteriérové sedenia

Predseda komisie Ing. arch. Mackovič otvoril bod exteriérové sedenia. Staré Mesto bude obstarávateľom pre exteriérové sedenie - podesty pre zjednotenie výrazu ulíc v pešej zóne.

UZNESENIE č.2/2008 :
Komisia žiada p. prednostu MĆ SM, aby predložila komisii výstavby a ÚP návrhy a zabezpečil prezentáciu obstarávaných exteriérových sedení.


Hlasovanie o uznesení :   
Za:  6  
Proti: 0 
Zdržalo sa : 0


Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP


Zapísala :Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka :
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing.Darina Šebestová - oddelenie územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 28.02.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA