Zasadnutie komisie zo dňa 28.05.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 28. 5. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál
 
Hostia:
Ing. Mária Mozolová,

Program:
1) Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely neziskovým organizáciám
2) Zdroje – Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení
a) nebytové priestory
b) ateliéry
c) majetkové účasti mestskej časti v obchodných spoločnostiach
3) Rôzne
a) Unicef
b) Doplnenie k bodu 5) Zápisnice zo spoločného zasadnutia komisií dňa 26.5. 2009 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doplniť o nebytový priestor na Podjavorinskej 13)
c) Informácia o prenájme pozemku na parc. č. 1144
d) Podielové domy

K bodu 1) Prenájom nebytových priestorov neziskový m organizáciám

Uznesenie č. 295/2009
1. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berie na vedomie zoznam žiadateľov - neziskových organizácií o prenájom nebytových priestorov - Príloha č. 1 zápisnice
2. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú ponúknuť na prenájom nebytové priestory neziskovým organizáciám:

Demokracia a rovnosť ,OZ, Nábr. gen. Svobodu 28, nebytový priestor Dostojevského rad 1

Občiansky kruh, OZ , Legionárska 17, nebytový priestor Dostojevského rad 1

Onkologický ústav sv.Alžbety, Heydukova nebytový priestor na Obchodnej 52
 
za týchto podmienok: - prenájom na dobu neurčitú
- trojmesačná výpovedná lehota
- nájomné vo výške 16,60 €, minimálne vo výške nákladov
( Fond opráv a údržby, odmena za správu, poistenie)

v súlade s Rozhodnutím starostu mestskej časti č. 28/2008.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Zdroje – Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení
a) nebytové priestory
b) ateliéry
c) majetkové účasti mestskej časti v obchodných spoločnostiach

Uznesenie č. 296/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berie na vedomie informáciu o nebytových priestoroch, zároveň žiada prednostu úradu o zabezpečenie doplnenia tejto informácie o tom, či sú vyrovnané pohľadávky, o výške platieb, dobe nájmu a type zmluvy.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú bezodkladné obstaranie znaleckého posudku na ateliéry a následné predloženie na rokovanie komisií

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

c) 1.Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu vyzvať správcu konkurznej podstaty spoločnosti MESFEND, s.r.o , na urýchlené konanie s cieľom dosiahnutia výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

2. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu podniknúť kroky za účelom odpredaja obchodného podielu mestskej časti v spoločnosti BPS PARK, a.s.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

3. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu predložiť informáciou o aktuálnom stave spoločnosti SNP Invest,a.s.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

4. Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj obchodného podielu  v spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o , revidovať súčasnú nájomnú zmluvu, prípadne uzavrieť nový nájomný vzťah.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

5. Finančná komisia a komisia nakladania s majetok žiadajú prednostu úradu v koordinácii so štatutárnym zástupcom  a predsedom dozornej rady  spoločnosti R.B.I, spol s r. o pripraviť podklady, ktoré by overili výhodnosť odpredaja spoločnosti R.B.I, spol. s r. o. Výnos z odpredaja spoločnosti považuje finančná komisia za jeden z potencionálnych zdrojov na obnovu budov škôl a školských zariadení.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 3) Rôzne
b) Doplnenie k bodu 5) Zápisnice zo spoločného zasadnutia komisií dňa 26.5.2009 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doplniť o nebytový priestor na Podjavorinskej 13)

Uznesenie č. 297/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú doplniť v bode 5) zápisnice zo spoločného zasadnutia komisií 26.5.2009, v ktorom sú uvedené nebytové priestory na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o nebytový priestor na Podjavorinskej 13.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Najbližšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční 4.6.2009 o 15.00 hod. v miestnosti č. 144.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Bratislava, 1.6.2009
Zapísala: Ing. Lašánová

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 28.05.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.