Zasadnutie komisie zo dňa 29.01.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 29.1. 2007.

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek 
pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Neprítomní:
pán Marek Ťapák
Ing. Peter Bokes, PhD.

Hostia:
Ing. Marcel Rapoš
(referát životného prostredia)
Ing. Ján Dinka
(vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti)
Ing. arch. Katarína Kantorová
(oddelenie územného plánovania)

Program rokovania:
1) Prerokovanie návrhu aktualizácie zóny A6 (prezidentská rezidencia),
2) Voľba podpredsedu komisie a prerokovanie plánu činností komisie na I. polrok 2007,
3) Oboznámenie sa s predošlou agendou komisie (aktuálne problémy),
4) Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Schmidt.

Program komisie bol v úvode upravený predsedom komisie.

Ako prvý bol prerokovaný Bod 2) Voľba podpredsedu komisie.

Členovia komisie zvolili jednohlasne za podpredsedníčku komisie pani Soňu Párnickú, ktorá navrhnutú funkciu prijala. 

Bod 1) Návrh aktualizácie zóny A6.

Informáciu predniesla Ing. arch. Katarína Kantorová.

Ing. Procházka navrhol hlasovať za zmenu pripraveného návrhu aktualizácie zóny A6, konkrétne zmeniť reguláciu maximálnej výšky objektu z navrhovaných 3 nadzemných podlaží na 2 nadzemné podlažia.
Predseda komisie vyzval členov k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:
Za návrh: 1
Proti návrhu: 6

KŽP súhlasí s predloženým materiálom a stotožňuje sa s pripomienkami komisie výstavby a územného rozhodovania v plnom rozsahu.

Bod 3) Oboznámenie s predchádzajúcou agendou komisie.

Informáciu predniesol Ing. Procházka.

Ing. Procházka stručne informoval o úlohách, ktoré riešila predchádzajúca komisia.
Úlohy zrealizované v predchádzajúcom období:
• výber hlavného dodávateľa pre organizáciu VEPOS (firma INEXYS),
• rekonštrukcia studní v Medickej záhrade – získanie vodného zdroja na zavlažovanie
   zelene,
• zavedenie mikroinjektáže drevín – pagaštanov konských,
• zriadenie 1 výbehu pre psov na Múzejnej ulici.

Predseda komisie v rámci organizácie ďalších zasadnutí požiadal o:
• prizývanie zástupcu organizácie VEPOS na každé zasadnutie,
• zverejňovanie zápisníc komisie na internetovej stránke Starého Mesta.

Ing. Peter Schmidt, v.r.
predseda komisie

Zapísala:
Mgr. Marušincová, v.r.

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 29.01.2007
Zúčastnení poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.