Zasadnutie komisie zo dňa 29.04.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom zo dňa 29.4.2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Mgr.Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek
 
Ospravedlnená:

Ing. Natália Halasová

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 13. mája 2008

K bodu 2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2008 o poskytovaní finančnej pomoci občanom v čase núdze

Uznesenie č. 126/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia schváliť za predpokladu, že navrhované zmeny nebudú mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu mestskej časti.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 3) Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2007

Uznesenie č. 127/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2007 schváliť.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 4) Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zmenu tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 128/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predloženú zmenu rozpočtu a fondu rozvoja bývania podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 5) Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2007

Uznesenie č. 129/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom 
a) odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať predloženú informáciu na vedomie

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

b) pripomínajú prednostovi úradu úlohu viesť evidenciu dlžníkov

FK
Prítomní: 9
Za: 7
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Zdržal sa: 1

K bodu 6) Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2007

Uznesenie č. 130/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predloženú správu zobrať na vedomie.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 7) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestkej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 131/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu poskytnutie dotácií schváliť podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 8) Návrh na predaj nehnuteľností na Jedlíkovej ulici, parc. č. 8454/2, 8454/5

Uznesenie č. 132/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predaj nehnuteľnosti schváliť podľa predloženého návrhu .

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
      
MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 9) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Korabinského ulici, parc. č.2466

Uznesenie č. 133/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predaj nehnuteľnosti schváliť podľa predloženého návrhu .

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
      
MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 10) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Svetlej ulici, parc. č. 2256,  2257/1, 2257/2

Uznesenie č. 134/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom neodporúčajú prerokovať tento návrh na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13. mája 2008 vzhľadom na to, že nebol vopred prerokovaný vo finančnej komisii a komisii nakladania s majetkom.       

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
       
MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 11) Informácia o postupe prác investičných akcií

Uznesenie č. 135/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom
a) žiadajú prednostu úradu zabezpečiť doplnenie predloženého návrhu o doplnenie informácie o: predpokladaný termín realizácie, rozpočet, preinvestovaný objem finančných prostriedkov

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
      
MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

b) žiadajú prednostu úradu zabezpečiť účasť Ing. Dinku na každom rokovaní finančnej komisie a komisia nakladania s majetkom, na ktorých bude prerokovávaná investičná činnosť mestskej časti.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
      
MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

c) odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať predloženú informáciu na vedomie.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1      

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 12) Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2007-2008

Uznesenie č. 136/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po prerokovaní vyhodnotenia zimnej Služby
a) žiadajú predkladateľa doplniť informáciu o konkrétne dátumy výjazdov a vysvetliť rozdiel vo  výdavkoch „Práce zmluvných dodávateľov“ za obdobie zimnej služby 2007 a obdobie 2008
      
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
          
MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

b) žiadajú predkladateľa vyhodnotiť pôsobenie organizácie VEPOS po reštrukturalizácii, hodnotenie za I. štvrťrok predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v júni 2008, hodnotenie z I. polrok  predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v septembri 2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0           

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

c) odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať vyhodnotenie zimnej služby na vedomie.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0          

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 15)  Správa finančnej komisie

Uznesenie č. 137/2008
Finančná komisia navrhuje miestnemu zastupiteľstvu určiť vyplatenie jednorazových odmien uvoľneným a neuvoľneným poslancom za rok 2007 vo výške 1 579 tis. Sk, čo predstavuje 33,4 % z ročného úhrnu mesačných odmien vyplatených v roku 2007.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 2

V závere rokovania sa členovia komisie dohodli na termíne spoločného zasadnutia komisií dňa 7.5.2008  o 14.30 hod.           

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír  Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Ing. Hakošová

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 29.04.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ