Zasadnutie komisie zo dňa 29.04.2010

Zápisnica z výjazdového rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 29.04.2010

Prítomní:
Ing. Jana Španková
Ivan Bútora
Ing.arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Radoslav Števčík
                              
Ospravedlnení:
Ing. Marián Procházka
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
Vladimír Glasa
Ing. Katarína Olejárová

Program rokovania:
1. rekonštrukcia komunikácie na Tajovského ulici,
2. zjednosmernenie komunikácií Senická a Západný rad,
3. rekonštrukcia komunikácie na Tichej ulici,
4. riešenie dopravnej situácie na ulici Na hrebienku,
5. oprava komunikácie na Šulekovej ulici,
6. vybudovanie kanalizácie na Vetvovej ulici spojené s jej odvodnením,
7. oprava schodov od nábrežia arm.g. L. Svobodu vyúsťujúce do ulice Pod vinicami,
8. oprava komunikácie Na brezinách.

Výjazdové rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing. Španková.    

1. rekonštrukcia komunikácie na Tajovského ulici
S bodom č.1 oboznámila prítomných Ing. Španková.
 
Uznesenie č. 37/2010:
Komisia dopravy odporúča vypracovať projekt rekonštrukcie komunikácie na Tajovského ulici, ktorý by mal obsahovať vytýčenie hraníc pozemkov, rozšírenie komunikácie na šírku 4,5 m s jednostranným chodníkom pozdĺž komunikácie.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. zjednosmernenie komunikácií Senická a Západný rad
S bodom č.2 oboznámil prítomných pán Glasa.
 
Uznesenie č. 38/2010:
Komisia dopravy odporúča zjednosmerniť komunikácie Senická v smere od Gaštanovej a Západný rad v smere od Senickej.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:0 

3. rekonštrukcia komunikácie na Tichej ulici
S bodom č.3 oboznámila prítomných Ing. Španková.
 
Uznesenie č. 39/2010:

Komisia dopravy neodporúča rekonštruovať komunikáciu na Tichej ulici z dôvodu, že Magistrát pokračuje v projektovaní stavby „Komunikácia Slávičie údolie – Tichá ulica“.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. Riešenie dopravnej situácie na ulici Na hrebienku
S bodom č.4 oboznámila prítomných Ing. Španková.
 
Uznesenie č. 40/2010:
Komisia dopravy odporúča zjednosmerniť komunikáciu Na Hrebienku od Mudroňovej po Rubinsteinovu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. oprava komunikácie na Šulekovej ulici
S bodom č.5 oboznámil prítomných pán Glasa.
 
Uznesenie č. 41/2010:
Komisia dopravy vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nebude opravovať komunikáciu na Šulekovej ulici. Komisia navrhuje chodník opraviť z fondu opráv.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

6. vybudovanie kanalizácie na Vetvovej ulici spojené s jej odvodnením
S bodom č.6 oboznámil prítomných pán Glasa.
 
Uznesenie č. 42/2010:
Komisia dopravy odporúča vybudovať v mieste dvoch vpustov žľab s mrežou na celú šírku komunikácie.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. oprava schodov od nábrežia arm.g. L. Svobodu vyúsťujúce do ulice Pod vinicami
S bodom č.7 oboznámil prítomných pán Glasa.
 
Uznesenie č. 43/2010:
Komisia dopravy odporúča preveriť vlastníka súvisiacich parciel, v prípade správy schodov v kompetencii MČ Bratislava-Staré Mesto ich zaradenie do plánu opráv.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

8. oprava komunikácie Na brezinách
S bodom č.8 oboznámil prítomných pán Glasa.
 
Uznesenie č. 44/2010:

Komisia dopravy odporúča zaradiť opravu komunikácie Na brezinách do evidencie opráv komunikácií.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing. Olejárová
telefón: 59 246 380

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 29.04.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC