Zasadnutie komisie zo dňa 29.04.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 29. 4. 2010

Finančná komisia
Prítomní:
Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnení:
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek
JUDr. Marta Šteffeková

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová
Ing. Mária Mozolová

Program:
Návrhy na vyhlásenie verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom nehnuteľností

Uznesenie č. 414/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť prípravu podmienok na vyhlásenie verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom takto:

1. Bezručova 8 - garáže
vyhlásenie: 3.5.2010
predloženie návrhov: 18.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 18.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 20.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel

2. Fraňa Kráľa 24, Tobrucká 1, Tallerova 3 - CO kryty
vyhlásenie: 10.5.2010
predloženie návrhov: 25.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 25.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 27.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % vzťah k lokalite

3. Obchodná 52
vyhlásenie: 10.5.2010
predloženie návrhov: 25.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 25.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 27.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel, resp. prínos pre mestskú časť

4. 29. augusta 34
vyhlásenie: 3.5.2010
predloženie návrhov: 18.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 18.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 20.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel

5. Klemensova 5
vyhlásenie: 3.5.2010
predloženie návrhov: 18.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 18.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 20.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel

Grosslingova 52
vyhlásenie: 3.5.2010
predloženie návrhov: 25.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 25.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 27.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá :  70 % cena, 30 % účel

6. Obchodná 23
vyhlásenie: 3.5.2010
predloženie návrhov: 18.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 18.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 20.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel, kaucia vo výške trojmesačného nájomného

7. Krížna 38
vyhlásenie: 3.5.2010
predloženie návrhov: 18.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 18.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 20.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel ,
podmienka: súčasní nájomcovia ku dňu vyhodnotenia súťaže ukončia nájomný vzťah

8. Lovinského 30
vyhlásenie: 10.5.2010
predloženie návrhov: 25.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 25.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 27.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel

9. Podjavorinskej 13
Leškova 7
Kozia 19

vyhlásenie: 10.5.2010
predloženie návrhov: 25.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 25.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 27.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel

10. Krížkova 6
vyhlásenie: 3.5.2010
predloženie návrhov: 18.5.2010 do 12.00 hod.
otváranie obálok: 18.5.2010 o 15.00 hod.
vyhodnotenie: 20.5.2010 o 15.00 hod.
kritériá: 70 % cena, 30 % účel
 
FK

Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Najbližšie spoločné zasadnutie sa uskutoční 6.5.2010 o 15.00 hod.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava,30.4.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 29.04.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ