Zasadnutie komisie zo dňa 29.06.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 29.06.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík

Prizvaní:
Ing.Zuzana Lukáčová
Ing. Oliver Paradeiser
Vladimír Glasa

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. Kontrola uznesenia č. 23/2008 – vnútroblok Záhrebská ulica

Uznesenie č. 53/2009:
Komisia dopravy: žiada Ing. Lukáčovú do 10 dní pripraviť kalkuláciu na úpravu vnútrobloku – spevnené plochy a detské ihrisko

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. Dažďová kanalizácia Donovalova ulica
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Lukáčová.

Uznesenie č.54/2009:
Komisia dopravy zobrala informáciu na vedomie s tým, že v septembri 2009 bude právoplatné stavebné povolenie a stavba bude pripravená k realizácii.

3. Investičná stavba Šulekova I. etapa
S tretím bodom programu oboznámila prítomných  Ing. Lukáčová

Uznesenie č. 55/2009:
Komisia dopravy žiada úrad, aby podnikol všetky kroky na zabezpečenie odstránenia nedostatkov predmetnej stavby bez navýšenia finančných prostriedkov I. etapy

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. Investičná stavba Šulekova II. Etapa

Uznesenie č. 56/2009:
Komisia dopravy odporúča pripraviť verejné obstarávanie na dodávateľa na celú stavbu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. Úprava Sokolskej ulice
S piatym bodom programu oboznámila prítomných Ing. Lukáčová.
Dodávateľ je určený verejným obstarávaním, vybavuje sa zmluva.

Uznesenie č. 57/2009
Komisia dopravy odporúča dokončiť územné a stavebné konanie. Realizáciu stavby naplánovať na rok 2010 a v zmluve so zhotoviteľom diela doplniť, že stavba bude realizovaná až po právoplatnosti stavebného povolenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 58/2009
Komisia dopravy žiada prednostu úradu, aby zabezpečil účasť odborných pracovníkov miestneho úradu na rokovanie dopravnej komisie po celý čas trvania komisie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 59/2009
Komisia dopravy žiada prednostu úradu, aby zabezpečil kontrolu činnosti oddelenia investícií za uplynulé 3 roky, či nedochádzalo k porušeniu zákona pri obstarávaní a realizácii investičných akcií.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom

Komisia dopravy odporúča realizovať vyhliadkovú plochu podľa architektonickej štúdie parkových úprav – alternatíva 1, variant 2.
Komisia dopravy žiada zabezpečiť, aby spracovateľ štúdie vypracoval finančnú ponuku na realizáciu projektovej dokumentácie a realizáciu stavby.

Uznesenie č. 60/2009

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 61/2009
Komisia dopravy žiada miestny úrad zabezpečiť projektovú dokumentáciu na celú stavbu od Nábrežia L. Svobodu po ulicu Na kopci, vrátane parkových úprav, k územnému a stavebnému konaniu.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Rekonštrukcia komunikácie Na Hrebienku

Uznesenie č. 62/2009
Komisia dopravy žiada odborných pracovníkov, aby poslali e-mailom všetkým členom komisie stanovisko k listu od stavebného úradu č. 5175/24595/2009/URS/Pe zo dňa 15.6.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Exteriérové sedenie na Strakovej ulici

Uznesenie č. 63/2009
Komisia dopravy odporúča povoliť exteriérové sedenie pri budove max. šírky 1,3 m (šírka chodníka).

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa  0

9: Rôzne
9.1 Vytvorenie nových parkovacích miest na chodníku pred budovou Medená 6

Komisia dopravy odporúča vytvoriť 3 parkovacie miesta a priechod pre chodcov, ale zatiaľ nerealizovať.

9.2 Vytvorenie nových parkovacích miest na Gajovej ulici pred domom č. 5 a 7
Komisia dopravy odporúča vytvoriť predmetné parkovacie miesta a priechod pre chodcov..

9.3 Vytvorenie parkoviska pre Materskú školu Šulekova
Komisia dopravy odporúča požiadať vlastníka pozemku Obvodný úrad o súhlas s vybudovaním parkoviska a preveriť možnosť parkovania zo Šulekovej ulice (spodná časť).

9.4 Pripomienky Miroslava Studničného k návrhu zjednosmernenia ulíc
Komisia dopravy odporúča predmetné pripomienky poslať na e-mailovú adresu starostu.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Glasa,
telefón:59246 260

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 29.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK