Zasadnutie komisie zo dňa 29.07.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 29.07.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík

Ospravedlnení:
Ing. arch. Marcek Dzurilla

Prizvaní:
Vladimír Glasa

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. Vyhodnotenie pripomienok občanov k projektu zjednosmernenia ulíc
S prvým bodom programu oboznámil prítomných p. Glasa

Uznesenie č. 64/2009:
Komisia dopravy prerokovala pripomienky občanov. Vyhovela pripomienkam občanov  v lokalitách 1,2,3.  Rozhodnutie o pripomienkách  v lokalitách  4,5  vykoná až  po preskúmaní požiadaviek piamo v uvedených lokalitách.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. Stánok FORNETI na Červenom kríži

Uznesenie č.65/2009:
Komisia dopravy nesúhlasí s umiestnením stánku FORNETI na ploche pred pietnym miestom na Červenom kríži a navrhuje jeho premiestnenie. Žiada prednostu úradu, aby rokoval s príslušným oddelením Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy o tejto požiadavke  .         

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Žiadosť o realizáciu spomaľovacieho prahu na formou zvýšeného priechodu pre chodcov v križovatke ulíc Zochova – Podjavorinskej.

Uznesenie č. 66/2009
Komisia doprava neodporúča čiastkovo budovať spomaľovací prah, ale odporúča Zochovu ulicu riešiť komplexne – vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ulice so zahrnutím plateného parkovania a priechodov pre chodcov.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Žiadosť Ivana Šticha o osadenie stĺpikov na chodník na Moskovskej ulice na zabránenie vjazdu na chodník.

Uznesenie č. 67/2009
Komisia dopravy odporúča povoliť osadenie stĺpikov.

5. Žiadosť občanov z Porubského ulice ohľadom úpravy dopravného značenia – zákaz vjazdu všetkých vozidiel okrem obyvateľov domov...

Uznesenie č. 68/2009
Komisia dopravy odporúča osadiť len dopravné značky zákaz zastavenia, ale nevymedzovať verejnú komunikáciu len pre obyvateľov.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 69/2009
Komisia dopravy žiada miestny úrad o naplnenie uznesení komisie dopravy ohľadom realizácie dopravných prahov v križovatke ulíc Kúpeľná – Palackého a na Grosslingovej ulici.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing. Zubčáková
telefón:59246 291

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Zuzana Lukáčová

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 29.07.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC