Zasadnutie komisie zo dňa 29.10.2007

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zasadala dňa 29. októbra 2007.

Prítomní:
Mgr. arch. Emil Bartko
MUDr. Marek Čambal
Ing. Milan Štefanec

Neospravedlnená:
MUDr. Satinská Viera

Prizvaní:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza

Program:
Prerokovanie návrhov 1) všeobecne záväzného nariadenia o pešej zóne, 2)protest prokurátora voči VZN o voľných pouličných aktivitách a 3) návrh opatrení na schodnosť chodníkov v zimnom období od 15.11.2007 do 31.3.2008.

Po otvorení zasadania komisie jej predseda oboznámil prítomných členov s programom pracovného zasadania. S materiálmi, ktoré sú jeho programom prítomných členov komisie oboznámil Ing. Karol Pancza ako ich spracovateľ.

1) návrh VZN o pešej zóne- k návrhu bola pripomienka zo strany predsedu komisie  p. Bartka ohľadne umiestnenia exterierových sedení na komunikácii vedľa promenády na Hviezdoslavovom námestí, kde podľa neho nie je žiadny problém , aby tam boli tieto  umiestnené a určenie exterierového sedenia mimo tejto zóny.

Uznesenie:
Komisia verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN o pešej zóne prijať a výhradou proti zákazu umiestňovania záhrad na promenáde. Uznesenie bolo schválené 3 hlasmi

2) protest prokurátora proti VZN  o voľných pouličných aktivitách- po oboznámení sa s napadnutými ustanoveniami členovia komisie sa dohodli na uznesení:
protestu prokurátora navrhujeme nevyhovieť a s predmetného VZN budú vyňaté napadnuté ustanovenia, ale VZN má byť doplnené pod čiarou o sankcie. Hlasovanie: 3 schválili uznesenie

3) návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2007 do 31.3.2008  p. Cambal navrhol doplniť správcovskú organizáciu JAGA s.r.o., ktorá spravuje nehnuteľnosti na Nám. M. Benku.

Uznesenie:
Komisia odporúča materiál prerokovať v Miestnom zastupiteľstve. Hlasovanie: schválené 3 hlasmi.

Na záver pracovného zasadania p. Bartko oboznámil prítomných o tom, že je spracovaný materiál o vyhodnotení činnosti Bratislavskej parkovacej služby, ktorý je ochotný  predložiť poslancom k nazretiu, nakoľko v materiáli na nachádzajú aj vyhodnotenia, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

Ing. arch. Emil Bartko

Zapísala:
JUDr. Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 5.11.2007

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 29.10.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Viera Satinská