Zasadnutie komisie zo dňa 29.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 29.10.2008

Prítomní:
Mgr. Miroslava Babčanová
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Soňa Párnická
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Kamil Procházka

Ospravedlnení:
Ing. Natália Halásová
Mgr. Andrea Sváková

Prítomní prizvaní:
Ing.arch. Katarína Kantorová

Program rokovania:
1. Oprava VZN č..../2008, ktorým sa mení VZN č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväz-ná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády v zmysle protestu prokurátora
2. Materiály do zastupiteľstva
3. Rôzne

Rokovanie komisia výstavby a územného plánovania zahájil podpredseda komisie Ing. arch. Marcel Dzurilla privítal všetkých prítomných.

1. Oprava VZN č..../2008, ktorým sa mení VZN č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády v zmysle protestu prokurátora.

Ing.arch. Kantorová uviedla obsah  materiálu, ktorý sa týka protestu prokurátora k predmet-nému  VZN ÚPN Z A4 Mudroňova sever-Palisády.

UZNESENIE č  /2008:
Komisia výstavby a ÚP odporúča MZ vyhovieť protestu prokurátora podanú listom Okresnej prokuratúry BA I č.j. Pd 68/08-19 zo dňa 12.9.2008 schváliť VZN MČ BA – Staré Mesto č..../2008, ktorým sa mení VZN č.1/2007 zo dňa 27.3.2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády s tým, že parametre záväznej regulácie v reg. Bloku č. 04-4 sa schvaľujú v pôvodnom znení v akom bolo predložené na MZ 27.3.2007.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

za

Ing. arch. Marcel Dzurilla
podpredseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 29.10.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA