Zasadnutie komisie zo dňa 29.11.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  konaného dňa 29.11.2007

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Mgr. Miroslava Babčanová
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnení:
Ing. Natália Halásová
Soňa Párnická

Neprítomní:
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Andrea Sváková

Prítomní prizvaní:
Ing. Darina Šebestová
Ing. arch. Katarína Kantorová
Ing. arch. Andrej Petrek - starosta

Program rokovania :
1. Prezentovanie spracovaných urbanistických štúdií (UŠ) v zóne Chalupkova
Rôzne:
2. Diskusia k výsledkom súťaží v zóne  Podhradie časť Vydrica
3. Otázka na legálnosť asanácie komína kotolne továrne Kablo

Rokovanie komisia výstavby a územného plánovania zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1. Prezentovanie spracovaných urbanistických štúdií (UŠ) v zóne Chalupkova

Ing. Kantorová a Ing. Šebestová predstavili riešenia dvoch urbanistických štúdií obstaraných právnickými osobami, ktoré majú záujem podieľať sa na využití územia, ktoré sa dotýkajú územia zóny Chalupkova, v ktorých ÚPN hl. mesta požaduje spracovať územný plán zóny a to:
- severná časť územia UŠ Dostavby autobusovej stanice a prestavby areálu Kablo na Mlynských Nivách - riešiteľ AUREX, s. r. o.(„Twin City“) – riešené územie UŠ tvorí časť k. ú. územia v MČ Ružinov a časť k. ú. v MČ Staré Mesto)
- južná časť územia UAŠ zóny Chalúpkova – Landererova - riešiteľ ADOM M STUDIO, s. r. o. – celé riešené územie UAŠ je v k. ú. MČ Staré Mesto
Konštatovali, že obidve štúdie nie sú v svojich riešeniach úplne v súlade so záväznými regulatívmi stanovenými v platnom ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy. To znamená,  že by mohli slúžiť po kladnom prerokovaní v zmysle stavebného zákona len ako podklad pre spracovanie zmien a doplnkov (Z a D) nového územného plánu hl. mesta.
Prítomní poslanci boli zároveň informovaní, že mestská časť v záujme objektivizovania podmienok zástavby v zóne  pripravuje   obstaranie územného plánu zóny v predmetnej loka-lite

Záver:
Komisia berie na vedomie.

2. Diskusia k výsledkom súťaží v zóne  Podhradie časť Vydrica

Poslanci sa v bode rôzne vyjadrili k výsledkom víťazných návrhov na riešenie Vydrice, ktoré boli vystavené na Magistráte hlavného mesta. Na základe už teraz prezentovaných kritických reakcií laickej aj odbornej verejnosti na predstavené ocenené riešenia,  sa v diskusii  zhodli, že je  potrebné  pokračovať   v dialógu s verejnosťou na túto tému.
Zároveň  sa podujali v gescii  Komisie V a ÚP pripraviť iniciatívny návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktorý by mal byť  predložený  na rokovanie najbližšieho MZ, ktorým by apelovali na vypisovateľa súťaže a na hlavné mesto, aby  reflektovali  potrebu pokračujúcej diskusie na riešenie tohto exponovaného územia. 

Záver:
Komisia berie na vedomie.

3. Otázka na legálnosť asanácie komína kotolne továrne Kablo

Poslanec Bútora otvoril otázku  legálnosti asanácie komína kotolne továrne Kablo, ktorá sa uskutočnila za asistencie médií a pravdepodobne bez predchádzajúceho povolenia, nakoľko  v zóne sa začalo konanie o vyhlásení stavebnej uzávery (investor je zároveň informovaný o skutočnosti, že Pamiatkový úrad SR spracoval návrh na vyhlásenie objektu  za národnú kultúrnu pamiatku).
V prípade, ak sa preukáže, že išlo o nelegálny čin, vyzval starostu aby stavebný úrad investora pokutoval.

Záver:
Komisia berie na vedomie.

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing.Darina Šebestová - oddelenie územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 29.11.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA