Zasadnutie komisie zo dňa 29.11.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 29.11.2007

Prítomní:
Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Bc.Gabriela Vyhnáliková
Ing.Viliam Denko

Ospravedlnení:
Ing. Martin Borguľa
JUDr. Marta Šteffeková

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
JUDr. Mária Barátiová

Program:
1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 11.12.2007
2) Rôzne

K bodu 1) Návrh VZN č. ..../2007, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Finančná komisia po prerokovaní jednotlivých ustanovení nariadenia a výšky navrhovaných sadzieb prijala

Uznesenie č. 72/2007
1. Finančná komisia pri dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
a) konštatuje neefektívnosť sadzby dane 10 Sk pre fyzické osoby s trvalým  pobytom na uliciach v historickej časti mesta v porovnaní s navrhovanou paušálnou sadzbou 3000 Sk,
b) požaduje vysvetlenie, čo viedlo navrhovateľov k zvýšeniu paušálnej sadzby z doterajších  2000 Sk na 3000 Sk,
c) žiada prednostu úradu na rokovanie miestnej rady  predložiť analýzu vydaných
povolení na vjazd do historickej časti mesta za rok 2006 a prvých 10 mesiacov
roku 2007 v členení na:
jednorázové ( za 10 Sk za každý aj začatý deň vjazdu),
paušálne ( 2000 Sk na kalendárny rok)
pre obyvateľov s trvalým bydliskom v historickej časti mesta a súčasne uviesť počet obyvateľov s trvalým pobytom v historickej časti mesta.

2. Finančná komisia pri dani za užívanie verejného priestranstva okrem komunikácií I. a II. triedy navrhuje zjednotiť sadzbu za umiestnenie stavebného zariadenia, stavebné a rekonštrukčné práce stavieb a inžinierskch sietí, prevádzkové výkopy, umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a lešenia mimo zariadenia staveniska 
na 30 Sk do 60 dní a
na 100 Sk nad 60 dní.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č... /2007, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením ...

Uznesenie č. 73/2007
Finančná komisia navrhované všeobecne záväzné nariadenie berie na vedomie

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne ...

Uznesenie č. 74/2007
Finančná komisia navrhované všeobecne záväzné nariadenie berie na vedomie

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2006

Uznesenie č. 75/2007
Finančná komisia po prerokovaní odporúča
a) doriešiť odpredaj spoločnosti SNP Invest a.s. v súčinnosti s hlavným mestom SR,
b) odpredať podiel mestskej časti v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s. r. o a prehodnotiť nájomné vzťahy mestskej časti s touto spoločnosťou.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0

Návrh na predaj nebytových priestorov a tepelno-energetických zariadení spoločnosti Termming  a.s. Bratislava

Uznesenie č. 76/2007
Finančná komisia neodporúča postup navrhnutý v predloženom materiáli, majetkové vysporiadanie navrhuje riešiť prednostným ponúknutím priestorov a tepelnoenergetických zariadení  spoluvlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010

Uznesenie č.77/2007
Finančná komisia po podrobnom prerokovaní návrhu rozpočtu navrhuje nasledovné úpravy:

Kapitálový rozpočet
Odd. 04.5.1 Výstavba a opravy ciest – osobitne bude položka „sanácia svahu Šulekova
Ostatné položky sa zlúčia do jednej položky „rekonštrukcia komunikácií“.
Výška finančných prostriedkov zostane tak, ako je uvedená v návrhu.

Odd. 06.6.0 Bytové hospodárstvo - položka „projektová dokumentácia a výstavba ubytovne  - podrobnejšie dopracovať sociálnou komisiou alebo vyškrtnúť.

Odd. 07.6.0 DJ a MŠ Javorinská - projektová dokumentácia a rekonštrukcia
Finančná komisia odporúča doplniť o ďalšie informácie s ohľadom na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 66/2007. Z hľadiska efektívnosti navrhuje využiť objekt na jeden účel.

Odd. 08.2.0 Revitalizácia Pisztoryho paláca
Finančná komisia požaduje vysvetliť zámer využitia paláca a následne odôvodniť výšku  navrhovaných prostriedkov.

Odd. 09. Školstvo
Navrhované položky zlúčiť do jednej položky – rekonštrukcie
Výška finančných prostriedkov zostane tak, ako je uvedené v návrhu.
Finančná komisia žiada dodržať stanovený rozpočet pri jednotlivých akciách, aby sa neopakovalo navyšovanie rozpočtu z dôvodu nedôslednosti investičného oddelenia úradu.

Fond rozvoja bývania – výstavba bytov na Šancovej ul. – pôžičky
Finančná komisia odporúča zrušiť uznesenie, ktorým boli schválené pôžičky na výstavbu
bytov na Šancovej ul. z dôvodu nerealizovania projektu, a tým uvoľniť viazané finančné  prostriedky.

Bežný rozpočet
Finančná komisia odporúča prehodnotiť položky na čistenie komunikácií, odvoz odpadu a zeleň.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0

Odd.01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - neodporúča navýšenie výdavkov miestneho úradu nad úroveň roku 2007.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Zdržal sa: 1

K bodu 2)
Finančnej komisii bol predložený zoznam dlžníkov - v zmysle uznesenia finančnej komisie č. 61/2007 zo dňa 5.11.2007.  
Finančná komisia zobrala tento prehľad na vedomie a odporúča miestnemu úradu pracovať s ním  pri príprave návrhov na prenájom a prevod nehnuteľného majetku. 

Ing. Marián Procházka
predseda komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová

Bratislava ,3.12.2007

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – referát organizačný
2. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
4. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu
5. členovia komisie

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 29.11.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ