Zasadnutie komisie zo dňa 30.01.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 30.1.2008

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek

Neprítomní:
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
Ing. Peter Bokes, PhD.
pán Marek Ťapák

Program rokovania:
1) Plán ošetrovania drevín na rok 2008 (Referát ochrany prírody)
2) Úprava zelene na Palárikovej ulici
3) Riešenie parkoviska vo vnútrobloku na Povrazníckej ul.
4) Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter  Schmidt.

Bod 1) Plán ošetrovania drevín na rok 2008 (Referát ochrany prírody)

Uznesenie č. 1/2008
Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie a požaduje referát životného prostredia o podrobnejšie vypracovanie daného materiálu a jeho predloženie do ďalšieho miestneho zastupiteľstva.

Bod 2) Úprava zelene na Palárikovej ulici

Informáciu predniesla Mgr. Lucia Marušincová.

Uznesenie č. 2/2008
Komisia zobrala predložený projekt na vedomie. Navrhuje úpravu danej lokality riešiť v súčinnosti s obyvateľmi z Palárikovej ulice. Komisia navrhuje zvolať verejné prerokovanie, v ktorom sa zistí záujem a možná spolupráca s obyvateľmi na projekte úpravy danej lokality.

Bod 3) Riešenie parkoviska vo vnútrobloku na Porazníckej ulici

Informáciu predniesla Mgr. Lucia Marušincová.

Uznesenie č. 3/2008
Komisia navrhuje riešiť realizáciu parkoviska vo vnútrobloku na Povrazníckej ulici z finančných prostriedkov získaných z dražby samotných parkovacích miest. Komisia požaduje od referátu ochrany prírody prieskum mienky obyvateľov okolitých obytných domov. Výstupy z daného prieskumu referát ochrany prírody predloží na nasledujúcej komisii.

Bod 4) Rôzne

Mgr. Lucia Marušincová informovala členov komisie o pripravovanej akcii, týkajúcej sa zberu elektroodpadu na území mestskej časti, ktoré prebehne 1. marca 2008.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
Ing. Peter Bokes, PhD.
pán Marek Ťapák
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Marcel Rapoš

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 30.01.2008
Zúčastnení poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.