Zasadnutie komisie zo dňa 30.03.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 30.03.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
 
Ospravedlnení:
Ing.Marián Procházka
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Ján Dinka
Ing.Zuzana Lukáčová
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. investičné projekty - ulica Nad Lomom - ( p. Dinka, Lukáčová),
2. parkovacia politika,
3. ihrisko na Búdkovej ulici,
4. rôzne.
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. investičné projekty - ulica Nad Lomom
S prvým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Dinka.

Uznesenie č. 22/2009:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie a zaujme stanovisko po vykonaní obhliadky dňa 06.04.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. parkovacia politika
S druhým bodom programu oboznámil prítomných Mgr.Števčík.

Uznesenie č. 23/2009:
Komisia dopravy berie informáciu o rokovaniach s BPS Park a.s. na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3.ihrisko na Búdkovej ulici
Komisia dopravy zaujme stanovisko k možnosti lepšieho využitia ihriska po vykonaní  obhliadky dňa 06.04.2009 a po preverení majetko-právnych vzťahov.

4. rôzne
- žiadosť Pavla Daudu, Tajovského ul.č.27, 811 04 Bratislava o prenájom časti pozemkov 21623/2 a 3878/1 na nároží Tajovského a Langsfeldovej ulice,
- žiadosť Ing.Petra Rumana, Starhradská ul.č.2, 851 05 Bratislava o opravu komunikácie na ulici Na brezinách,
- úprava chodníka na Medenej ulici, zásobovanie supermarketu Billa.

S tretím bodom programu oboznámil prítomných p.Glasa.

Uznesenie č. 24/2009:
Komisia dopravy žiadosti berie na vedomie a zaujme stanovisko po vykonaní obhliadky dňa 06.04.2009.
Zároveň žiada prednostu, aby zabezpečil odstránenie úpravy chodníka na Medenej ulici (obojstranný rampový nábeh – zásobovanie supermarketu Billa).

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Ján Dinka
13. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón:59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 30.03.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC