Zasadnutie komisie zo dňa 30.04.2008

KOMISIA KULTÚRY záznam 1/2008 rokovanie 30. 4. 2008

Prítomní:
predseda:
Mgr. Sven Šovčík
členovia:
Mgr.Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
PhDr.Štefan Holčík
MUDr.Halka Ležovičová
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Božena Marienková

Neprítomný:
Marek Ťapák

Ospravedlnený:
Ing. Dušan Franců

Prizvaný:
Ing. Richard Kemko, Promoland s.r.,o.

(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Prerokovanie žiadosti - štýlová atrakcia - Dinner in the Sky (reštaurácia)
2) Návrh na premenovanie ulice Gorkého alebo Nábr. arm. gen. L. Svobodu
3) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti kultúry

Rokovanie komisie otvoril Predseda mgr.Šovčík otvoril rokovanie komisie kultúry a predniesol program zasadnutia, ktorí členovia schválili.

K bodu 1) umiestnenie štýlovej atrakcie Dinner in the Sky na Rybnom námestí.

Predseda kultúrnej komisie  Mgr. Sven Šovčík vyzval zástupcu zo spoločnosti Promoland, s.r.o., aby odprezentoval žiadosť o povolenie umiestniť štýlovú atrakciu - reštauráciu zavesenú na ramene žeriava „Dinner in the Sky“ na Rybnom námestí. Starosta mestskej časti si vyžiadal stanovisko kultúrnej komisie k umiestneniu tejto atrakcie v historickej pešej zóne.
Ing. Kemko predstavil poslancom projekt, uviedol zámer spoločnosti poskytnúť turistom a návštevníkom Bratislavy navštíviť počas letných mesiacov atrakciu, ktorá je vlastne „vyhliadková reštaurácia“ zavesená na ramene žeriava, ktorú chce žiadateľ umiestniť na Rybnom námestí. Toto miesto si vybral z dôvodu koncentrácie turistov a návštevníkov práve v historickom centre mesta. Atrakcia spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické normy, zabrala by okolo 300 m2 počas dvoch až troch týždňov v letných mesiacoch. Reštaurácia môže byť zdvihnutá až do výšky 50 m, podľa poveternostných podmienok. Občerstvenie, pohár sektu a zákusok bude stáť klienta okolo 1.000.- Sk. Plošina s 22 miestami má prísne bezpečnostné opatrenia proti úrazu vypadnutia, alebo podobne. Servis zabezpečuje profesionálna firma v zmysle platných hygienických predpisov a o organizáciu zariadenia sa stará vyškolený tím profesionálov.
Poslanci prehodnotili uvedené údaje a zhodli sa na tom, že výber miesta pre umiestnenie tohto typu atrakcie nie je vhodný. Atrakcia by bola umiestnená v tesnej blízkosti významnej kultúrnej pamiatky, dominanty, Katedrály sv. Martina a jej umiestnenie by pôsobilo rušivo na výhľad nasvieteného dómu pre prichádzajúcich návštevníkov od hraníc cez Nový most. V strede námestia stojí pamätník - morový stĺp a umiestnením atrakcie, ktorá musí byť ohradená, by bol obmedzený plynulý prechod pre turistov a chodcov prechádzajúcich na autobusové zastávky pod Novým mostom. Postavením atrakcie tesne vedľa hotela Danube, by mohlo dôjsť aj k narušeniu právo hostí na súkromie. Komisia nie je proti umiestneniu atrakcie v meste, ale odporúča výber vhodnejšieho miesta, napr. Tyršovo nábrežie.

Uznesenie 1/2008

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Staré Mesto  odporúča nepovoliť umiestnenie atrakcie Dinner in the Sky na Rybnom námestí. 

hlasovanie
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2

K bodu 2) Premenovanie ulice Gorkého a Nábr. arm. gen.L. Svobodu

Mgr. Šovčík, prečítal podnet na premenovanie ulice Gorkého alebo Nábr. armádneho gen. L. Svobodu, ktorý podala Spoločnosť Andreja Hlinku. Spoločnosť navrhuje premenovanie ulice Maxima Gorkého alebo Nábrežia arm.gen. L. Svobodu na ulicu alebo Nábrežie Andreja Hlinku, z toho dôvodu, že sa zaslúžil o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku a podľa nej Hlavné mesto SR Bratislava nemá v centre mesta po ňom pomenovanú žiadnu ulicu alebo námestie. Členovia komisie návrh prerokovali a jednohlasne neodporúčajú premenovávať ulice alebo námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Premenovania ulíc, ktoré sa už uskutočnili, bolo len premenovanie na pôvodné historické názvy. Konkrétne premenovanie navrhovanej zmeny by sa okrem inštitúcii, dotýkalo vyše 680 obyvateľov nad 18 rokov.

Uznesenie 2/2008

a) Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nesúhlasí s premenovaním Gorkého ulice na ulicu Andreja Hlinku.

hlasovanie
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2

b) Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto nesúhlasí s premenovaním Nábrežia arm. gen. L. Svobodu na Nábrežie Adreja Hlinku.

hlasovanie
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2

K bodu 3) Poskytnutie dotácie na projekty v oblasti kultúry 

Predseda komisie predložil komisii kultúry na prerokovanie 16 žiadosti o dotáciu na podporu projektu v oblasti kultúry v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. Požadovaná výška dotácii v celkovej hodnote 1.285 000.- Sk. Členovia komisie posúdili žiadosti o dotácie z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a rozdelili dotácie vo výške 100 000.- Sk z rozpočtu mestskej časti pre jednotlivé projekty.

Uznesenie č. 3 /2008
    
Komisia kultúry miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto prerokovala predložené žiadosti  a schválila dotáciu na podporu projektov v oblasti kultúry v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto nasledovne:

1)  Žiadateľ:
OZ Rodinné centrum PREŠPORKOVO

Zochova 16/11, 811 03  Bratislava
IČO 36076121
Požadovaná suma: 14.000.- Sk
schválená suma: 14.000.- Sk                    
Účel: realizácia kultúrno-zábavného podujatia „ Deň detí v Prešporkove“
Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách podporu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a použije logo mestskej časti na propagačných materiáloch.

2) Žiadateľ:
STOPTIME, s.r.o. ( Filmový klub Nostalgia )
                                               
Kozia 17, 811 03   Bratislava
IČO: 36724807
požadovaná suma: 120.000.-Sk
schválená  suma: 20.000  Sk 
Účel: realizácia projektu „Filmové leto a jeseň v Nostalgii“                 
Žiadosť podaná: 25.03. 2007
Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách podporu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a použije logo mestskej časti na propagačných materiáloch.

3) Žiadateľ:
Mgr. Vladimír TOMČÍK

Špitalská 57, 811 08  Bratislava
Požadovaná suma: 30.000.- Sk
schválená suma: 16.000.-Sk
Účel: Podpora pôvodnej tvorby o Bratislave: „Vareškou cez dve tisícročia“ – štúdium archívnych materiálov v zahraničí
Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách podporu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a použije logo mestskej časti na propagačných materiáloch. Poskytne 5 výtlačkov  knihy pre reprezentačné účely mestskej časti.

4) Žiadateľ:
Marenčin PT, spol. s.r.o.
 
Jelenia 6, 811 05  Bratislava
IČO 36750611
Požadovaná suma: 80.000.- Sk
schválená suma: 40.000.-Sk
Účel: polygrafické náklady – tlač „ Mária Poetzl-Malíková: Bratislavský hrad za Márie Terézie“
Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách podporu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, použije logo mestskej časti na propagačných materiáloch. Poskytne 10 výtlačkov  knihy pre reprezentačné účely mestskej časti.

5) Žiadateľ:
Spolok dychová hudba SPOJÁR

Žellová 2, 821 08 Bratislava
IČO 30 81 10 91
Požadovaná suma: 30.000.- Sk
Schválená suma: 10.000.- Sk 
Účel: organizácia „Slávnostný koncert k 70. výr. vzniku spolku a s tým spojenú akadémiu“.
Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách podporu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a použije logo mestskej časti na propagačných materiáloch.

hlasovanie
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Ing. Anna Lašánová vedúca finančného oddelenia 
Ing. Karol Pancza, vedúci správneho oddelenia
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK

Zapísala:  30. 4.2008
Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 30.04.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Marek ŤAPÁK