Zasadnutie komisie zo dňa 30.11.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 30.11.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Vladimír Glasa
Ing.Katarína Olejárová
Ing.Peter Borecký

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík

Program rokovania:
1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o pešej zóne
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení VZN č. 4/2007 z 27.3.2007
6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2008 a 5/2007
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 – 2012
8. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009. 9.Návrh na odpredaj podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti BPS Park, a.s.

2. ďalšie zóny parkovania,
3. dopravné prahy – návrh pri schodoch na Vansovej ulici,
4. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo:

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
S bodom č.3 oboznámil prítomných Ing.Pancza.

Uznesenie č. 102/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o pešej zóne.
S bodom č.4 oboznámil prítomných Ing.Pancza.

Uznesenie č. 103/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení VZN č. 4/2007 z 27.3.2007.
S bodom č.5 oboznámil prítomných Ing.Pancza.

Uznesenie č. 104/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadku pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2008 a 5/2007.
S bodom č.6 oboznámil prítomných Ing.Pancza.

Uznesenie č. 105/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 106/2009:
Pri všetkých zmenách a doplnkoch všeobecne záväzných nariadení Komisia dopravy žiada prednostu, aby právne oddelenie vypracovalo stanovisko, či tento spôsob úpravy všeobecne záväzných nariadení je v súlade s právnymi predpismi.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 – 2012.
S bodom č.7 oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 107/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál schváliť podľa uznesenia č.99/2009 zo zasadnutia Komisie dopravy z 12.11.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009.
S bodom č.8 oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 108/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

9. Návrh na odpredaj podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti BPS Park, a.s.
S bodom č.9 oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 109/2009:
Komisia dopravy žiada o urýchlené vyriešenie zmluvy s BPS Park, a.s., pri predaji žiada doriešiť a zároveň vysporiadať všetky finančné záväzky BPS Park, a.s. voči mestskej časti za uplynulé roky.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. ďalšie zóny parkovania,
S druhým bodom programu oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 110/2009:
Komisia dopravy sa zhodla na týchto termínoch:
- zóna č.1 - návrh organizácie dopravy – dopracovať návrh na komunikáciách I. a II. triedy do 08.12.2009,
- zóna č.2 – návrh organizácie dopravy na komunikáciách I., II., III. a IV. triedy do 8.12.2009,
- zóna č.3 - pasport do 11.12.2009, návrh organizácie dopravy na komunikáciách I., II., III. a IV. triedy do 16.12.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. dopravné prahy – návrh pri schodoch na Vansovej ulici,
S tretím bodom programu oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 111/2009:
Komisia dopravy odporúča navrhnúť dopravné prahy v križovatkách ulíc Vansovej (schody) 
s ostatnými ulicami všade tam, kde nie sú.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. rôzne.
- zjednosmernenie Bjornsonovej ulice

So štvrtým bodom programu oboznámil prítomných pán Glasa.

Komisia dopravy odporúča zjednosmernenie Bjornsonovej ulice riešiť v rámci projektu zjednosmernenia ulíc.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová
13. Ing.Anna Lašánová
14. Ing.Peter Borecký

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 30.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK