Zasadnutie komisie zo dňa 30.11.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 30. novembra 2009

Prítomní:
5 poslancov MZ a prizvaní podľa prezenčnej listiny

Program:
1) Stanovisko komisie SZR k materiálom MZ
1.1./ k bodu 7/MZ: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2010 - 2012 (doplnenie rozpočtu pre sociálnu oblasť v prílohe 1 pozvánky)
1.2./ k bodu 8/MZ: Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto na rok 2009
1.3./k bodu 19/MZ: Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2010
K bodu Rôzne/MZ: predložený nový materiál: Zámer na zriadenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (v prílohe 2 pozvánky).
2) Stanovisko komisie SZR:
2.1./ k návrhu poslanca Ing. Martina Borguľu: „Postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu
2.2./ k žiadosti Ing. Juraja Heribana, Čelakovského 6, 811 03 Bratislava o pomoc a riešenie bývania v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom pre ťažko zdravotne postihnuté deti.
(materiály budú predložené na komisii SZR)
4/ Rôzne:
4.1. Návrh optimálneho postupu pre zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov-prijímateľov sociálnych služieb OZ Sv.Jakub
4.2. Informácia o spoločenských aktivitách pre seniorov/KD v mesiaci december 2009
4.3. Rôzne

Začiatok rokovania o 16.30 hod.
Predsedníčka komisie SZR privítala prítomných a ospravedlnila neprítomných poslancov.

1) Stanovisko komisie SZR k materiálom MZ
1.1./ k bodu 7/MZ: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2010 - 2012
Prítomní 4 členovia komisie SZR prerokovali Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2010 - 2012 pre sociálnu oblasť a odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bežný rozpočet na zabezpečenie projektových zámerov mestskej časti v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja podľa návrhu v prílohe 1/.

1.2./ k bodu 8/MZ: Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2009
Prítomní 4 členovia komisie SZR prerokovali Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2009 a odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

1.3./k bodu 19/MZ: Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2010
Prítomní 4 členovia komisie SZR prerokovali Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok a odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu schváliť materiál podľa návrhu uznesenia.

K bodu Rôzne/MZ: predložený nový materiál: Zámer na zriadenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní 4 členovia komisie SZR prerokovali Zámer na zriadenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;
1/ žiadajú spracovateľov materiálu o doplnenie finančného krytia spoluúčasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2010-2012,
2/ odporúčajú založiť Partnerstvo sociálnej inklúzie s overenými pôsobiacimi na území mestskej časti,
3/odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti schváliť zámer podľa návrhu uznesenia.

2) Stanovisko komisie SZR:
2.1./ k návrhu poslanca Ing.Martina Borguľu: „Postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu
Poslanci diskutovali o návrhu a celospoločenskom probléme nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu. Osobitnú pozornosť venovali sociálne odkázaným nájomcom v prepojení na Komunitný plán sociálnych služieb a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 30/2009

Komisia SZR prerokovala a berie na vedomie návrh poslanca Ing. Martina Borguľu: „Postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu" a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
1. prizvať na rokovanie pracovnej skupiny komunitného plánovania (schválenej uzn.MZ č.34/2009) zástupcov sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu a zástupcov Magistrátu hl.m.SR Bratislavy pre oblasť sociálnu a oblasť rozvoja bývania v hl.m.SR Bratislave
2. uložiť pracovnej skupine komunitného plánovania:
a) zapracovať opatrenia týkajúce sa starostlivosti o sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien v materiáloch Komunitný plán sociálnych služieb a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do časti pre cieľovú skupinu občanov vyžadujúcich osobitnú podporu a pomoc,
b) spracovať odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl.m.SR Bratislavy,
c) predložiť materiály uvedené v bodoch a) a b) na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4/ Rôzne:
4.1. Návrh optimálneho postupu pre zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov-prijímateľov sociálnych služieb OZ Sv.Jakub

Prítomní 4 členovia komisie SZR schvaľujú a odporúčajú starostovi mestskej časti postupovať podľa navrhovanej Alt.2/:
Dohoda s OZ Sv.Jakub nasledovne:
1. Terénna opatrovateľská služba k 1.1.2010 : 14 opatrovaných prevziať do starostlivosti Seniorcentra Staré Mesto
Výstup: upresnený počet opatrovaných pre MČ SM + rozsah úkonov k 1.1.2010
upresnený počet opatrovateliek / v rozpočte 2010 navýšenie + 5 opatrovateliek
2. Prepravná služba /3-5 z m.č. Bratislava-Staré Mesto/
Výstup: výber vhodného zmluvného poskytovateľa služby, individuálna ponuka služieb ihneď (Anjelik, s r.o., bez požiadavky na dotáciu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto /+ zo strany MČ SM možnosť individuálnej finančnej podpory /VZNč.5/2008
3. Rozvoz obedov do domácností občanov ako podporná služba formou externého /vybraného dodávateľa služby - posúdenie efektívnosti a kvality služby/celkom 60 občanov (bez aktuálnej potreby následnej opatrovateľskej služby), v tom:
- 40 občanov s trvalým pobytom v m.č. Bratislava-Staré Mesto/ OZ Sv.Jakub -
- 20 občanov Staromešťanov - službu zabezpečuje Seniorcentrum Staré Mesto

4.2. Informácia o spoločenských aktivitách pre seniorov/KD v mesiaci december 2009
Poslanci boli informovaní o predvianočných aktivitách seniorov v kluboch dôchodcov a v kultúrnych zariadeniach mestskej časti a o Vianočnom koncerte pre Staromešťanov v Klariskách dňa 10.12.2009..

4.3. Rôzne
Poslanci diskutovali o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach v priestoroch KD Karadžičova 1 a boli informovaní o otvorení tohto KD s obmedzenou prevádzkou pred Vianocami.

Ukončenie rokovania o 19.oo hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 6.12.2009

Zapísala:
predsedníčka komisie SZR
vedúca OSV Ing.Mgr.J.Pagáčová

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- predsedom komisií kultúry, finančnej, pre nakladanie s majetkom
- poverený člen MR
- prednosta
- zástupca starostu
- starosta

Prílohy:
1/ Pripomienky a doplňujúci návrh k materiálu:
„Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010 - 2012 a rozpočtu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010 - 2012"
2/ Stanovisko Komisie SZR k návrhu poslanca MZ MČ Bratislava-Staré Mesto Ing.Martina Borguľu: „Postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu" zo dňa
30.11.2009.

Príloha 1/
Pripomienky a doplňujúci návrh k materiálu

„Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010 - 2012 a rozpočtu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010 - 2012"

Komisia sociálna, zdravotná a rodiny prerokovala návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2010 - 2012 pre sociálnu oblasť a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bežný rozpočet na zabezpečenie projektových zámerov mestskej časti v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja podľa nižšie uvedeného návrhu komisie:

odd.

Ekonomické

2010

2011

2012

skupina

členenie príjmov a výdavkov

výdavky

výdavky

výdavky

trieda

  

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

06.2.0

Rozvoj obcí

299

60

60

 

v tom:

 

 

 

 

1. riešenie statickej dopravy

200

0

0

 

2. štúdie, územnoplánovacie dokumenty

66

50

50

 

3. príprava a spolufinancovanie rozvoj. projektov

33

10

10

 

    v tom projektové zámery v zmysle Komunitného

               plánu sociálnych služieb a PHSR:

 

 

3.1. Projektová dokumentácia rekonštrukcie

       a výstavby  zariadenia rodinného typu pre

       seniorov - Maróthyho č.4 / Seniorcentrum Staré

       Mesto

5

2

2

 

3.2. Projektová dokumentácia rekonštrukcie

       a nadstavby zariadenia núdzového bývania

       Smrečianska 45*

5

2

2

 

3.3. Projektová dokumentácia na zriadenie

       podporovaného / chráneného bývania

1

2

2

 

3.4. Projektová dokumentácia na zriadenie

       komunitného centra pre občanov so zdravotným

       postihnutím

1

2

2

 

3.5. Ostatné projekty financované z prostriedkov

       ESF a z iných zdrojov

21

2

2

Vysvetlivky:
* návrh správnej rady MAJÁK NÁDEJE n.o. na rozšírenie kapacít núdzového bývania v objekte Smrečianska 45

Komisie SZR vo svojom návrhu zohľadňuje projektové zámery vyplývajúce z opatrení už schválených dokumentov, PHSR a Komunitný plán sociálnych služieb v časti seniori a občania so zdravotným postihnutím a požiadavku správnej rady MAJÁK NÁDEJE n.o. (body 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4.) a tiež potrebu finančnej spoluúčasti mestskej časti pri založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie v zmysle výzvy Fondu sociálneho rozvoja, doplnený materiál MZ (3.5.). Navrhovaným doplňujúcim návrhom sa nemení suma rozpočtovaných výdavkov na odd. sk. tr. 06.2.0 „Rozvoj obcí" v časti „3. Príprava a spolufinancovanie rozvojových projektov" v pôvodnom predkladanom návrhu.

V Bratislave dňa 3.12.2009

Navrhovateľ:
Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

Príloha 2/
Stanovisko Komisie SZR k návrhu poslanca MZ MČ Bratislava-Staré Mesto Ing.Martina Borguľu: „Postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu" zo dňa 30.11.2009

(schválili 5 poslanci, členovia komisie SZR)

Komisia SZR prerokovala a berie na vedomie návrh poslanca Ing. Martina Borguľu: „Postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu" zo dňa 30.11.2009" a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
3. prizvať na rokovanie pracovnej skupiny komunitného plánovania (schválenej uzn.MZ č.34/2009) zástupcov sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu a zástupcov Magistrátu hl.m.SR Bratislavy pre oblasť sociálnu a oblasť rozvoja bývania v hl.m.SR Bratislave
4. uložiť pracovnej skupine komunitného plánovania:
a) zapracovať opatrenia týkajúce sa starostlivosti o sociálne odkázaných nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien v materiáloch Komunitný plán sociálnych služieb a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do časti pre cieľovú skupinu občanov vyžadujúcich osobitnú podporu a pomoc,
b) spracovať odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl.m.SR Bratislavy,
c) predložiť materiály uvedené v bodoch a) a b) na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto.

V Bratislave dňa 30.11.2009

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie
sociálnej, zdravotnej a rodiny

Uzn.MZ č.34/2009

Zloženie pracovnej skupiny:
• Poslanci MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť")
o poslanci poverení uznesením Miestneho zastupiteľstvom mestskej časti
o poslanci Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti podľa svojho záujmu
o predsedovia komisií a poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti podľa svojho záujmu
• Odborní zamestnanci Miestneho úradu a organizácií mestskej časti
o vedúca oddelenia sociálnych vecí
o riaditeľka Seniorcentra Staré Mesto
o veliteľ mestskej polície
o odborní zamestnanci prizvaní podľa obsahu problému cieľových skupín
• Poskytovatelia sociálnych služieb pôsobiacich v mestskej časti
o zástupcovia relevantných poskytovateľov sociálnych služieb pre Staromešťanov so sídlom a pôsobiaci na území mestskej časti vybratí z databázy poskytovateľov sociálnych služieb v mestskej časti podľa jednotlivých cieľových skupín
• Prijímatelia sociálnych služieb v mestskej časti
o zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb v mestskej časti vybratí z databázy neziskových organizácií a združení občanov reprezentujúcich záujmy a práva cieľových skupín
• Odborní poradcovia
o nezávislí odborníci prizvaní podľa závažnosti a rozsahu problému/ témy pre jednotlivé cieľové skupiny a pre spracovanie komunitného plánu
o zástupcovia obcí, príp. právni a legislatívni poradcovia z rôznych stupňov riadenia komunálnej politiky prizvaní ku konkrétnemu problému/ téme

Náplň činnosti pracovnej skupiny:
• Pracovná skupina komunitného plánovania zabezpečuje relevantné podklady pre spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti, najmä:
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti vrátane vyhodnotenia materiálo-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej úrovne zamestnancov poskytovateľov sociálnej služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v mestskej časti na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v mestskej časti,
d) návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti zohľadňujúcich miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v mestskej časti v prepojení na národné priority rozvoja sociálnych služieb,
e) návrh časového plánu realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok na ich realizáciu,
f) návrh spôsobu vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb,
g) návrh spôsobu zapracovania komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti.

• Za činnosť pracovnej skupiny a spracovanie podkladov a komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti zodpovedajú poslanci poverení uznesením Miestneho zastupiteľstvom mestskej časti spoločne.
• O činnosti pracovnej skupiny sú priebežne informovaní starosta mestskej časti a prednosta Miestneho úradu mestskej časti.

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 30.11.2009
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA