Zasadnutie komisie zo dňa 31.01.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 31.1.2007 o 14,00 hod.

Prítomní:
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
MUDr. Peter Tatár, CSc.
RNDr. Peter Smrek
Ing. Natália Halásová
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Bohdana Machajová
Mgr. Ondrej Dostál

Neprítomný: Ing. Martin Borguľa

Prizvaný prítomný:
Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Program:       
1. Otvorenie
2. Voľba podpredsedu Komisie nakladania s majetkom
3. Schválenie rokovacieho poriadku
4. Stanovenie termínu pravidelných zasadaní
5. Plán činnosti komisie na rok 2007
6. Rôzne

K bodu 1

Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing. Vladimír Pištek privítaním prítomných členov a hosťa Ing. Mariána Procházku, predsedu Finančnej komisie. Prítomných oboznámil s programom a návrhom činnosti Komisie nakladania s majetkom.

K bodu 2

Uznesenie č. 1/2007
Komisia nakladania s majetkom zvolila za podpredsedu Ing. Viliama Denku.

Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Neprítomní: 2

K bodu 3

Uznesenie č. 2/2007
Komisia prijala vzorový rokovací poriadok s tým, že:
- v čl. 3 bod 2, čl. 4 bod 1, čl. 5 bod 3 a 5 sa vypúšťa slovo „tajomník komisie“,
- do čl. 4 bod 4 sa vkladá slovo „spravidla“, t.j. „rokovanie komisie je spravidla neverejné“.

Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomní: 1

K bodu 4

Uznesenie č. 3/2007
Komisia nakladania s majetkom schválila termín svojich pravidelných zasadnutí a to  spravidla v stredu pred miestnou radou o 14,00 hod.

Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomní: 1

K bodu 5
 
Uznesenie č. 4/2007
Komisia nakladania s majetkom považuje za prioritu:
- vytvorenie pravidiel predaja, prenájmu nehnuteľností a nakladania s bytmi,
- koordináciu činností Komisie pre nakladanie s majetkom s finančnou komisiou a vymedziť spôsob nakladania s finančnými prostriedkami z fondu rozvoja bývania.

Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Neprítomní: 1

K bodu 6
 
- komisia žiada predložiť aktuálny zoznam žiadateľov o byty,
- komisia navrhuje predložiť náplň činnosti komisie nakladania s majetkom na budúcom zastupiteľstve na schválenie,
- komisia zobrala na vedomie informáciu:

  • zozname zmlúv na byty, pridelené nebytové priestory, záhrady, pozemky a pozemky pod garážami, reklamy uzavretých v decembri 2006 a  konštatuje nevýhodnosť niektorých zmlúv pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto a žiada prítomných členov o preštudovanie. Stanovisko bude možné zaujať na budúcom zasadnutí Komisie nakladania s majetkom,
  • súčasnom stave školy na Lazaretskej ulici,
  • stave kotolní v správe TERMMING, a. s. s tým, že mestská časť Bratislava – Staré Mesto má s TERMMING, a. s. podpísané mandátne zmluvy pre MŠ a DJ,

Budúce zasadnutie komisie bude 13. marca o 14,00 hod.

Príloha: Náplň činnosti

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Bratislava 31.1.2007

Zapisovateľ:
Magdaléna Králková

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 31.01.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA