Zasadnutie komisie zo dňa 31.01.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom zo dňa 31.1.2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Mgr.Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek
 
Ospravedlnená:
Ing. Natália Halasová

Program: Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.2.2008

Návrh VZN č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením  v znení neskorších predpisov (bod č. 3 programu MZ)

Uznesenie č.78/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.
FK
Prítomní: 9
Za: 9
MK
Prítomní: 8
Za: 8

Komisie vzhľadom na to, že neboli zodpovedané otázky k termínu zavedenia Mobil parkingu  takým spôsobom, aby rozptýlili obavy, či bude stanovený termín dodržaný, upozorňujú na možný vznik povinnosti poskytnuté finančné prostriedky vrátiť.
FK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 1
MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 2
Nehlasoval: 1

Návrh  VZN č.   /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov ( bod č. 4 programu MZ )

Uznesenie č. 79/2008
Komisie konštatujú, že pozmeňujúcim návrhom na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 11.12.2007 uznesením č. 105/2007 došlo k zníženiu plôch na exteriérové sedenia, a tým výpadok príjmov o približne 700 tis. Sk a vítajú pozmeňujúci návrh, ktorým sa finančné prostriedky do bežných príjmov rozpočtu nahradia.
FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
MK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2

Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   ( bod č. 5 programu MZ)

Uznesenie č. 80 /2008
Komisie konštatujú, že predložený materiál tvorí východiskový podklad pre ďalšie rokovanía
komisií          
FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Komisie neodporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženej podobe.
FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 1
MK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 1

Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 163/2002 bod 3, ktorým bol schválený predaj pozemkov na Tichej ulici ,parc. č. 2194 a parc.č.2195 ( bod č. 6 programu MZ)

Uznesenie č. 81/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 25/2005 bod 1, ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 7469/11 na Beskydskej ul. (bod č. 7 programu MZ )

Uznesenie č. 82/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č.88/2006, ktorým bol schválený predaj  nehnuteľnosti na Leškovej ul. č. 5, pozemkov parc.č.7623 a parc.č.7624 v podiele 707/10000  ( bod č. 8  programu MZ)

Uznesenie č. 83/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 2/9 na nehnuteľnostiach na ulici Laurinská 16 ( bod č. 9 programu MZ )

Uznesenie č. 84/2008
A)
Komisie odporúčajú predložený návrh schváliť.
FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

B)
Komisie žiadajú vysvetlenie, prečo nebol doposiaľ predložený návrh na prevod nehnuteľnosti – Michalská 25, ku ktorému komisie dali súhlasné stanovisko ešte v auguste 2007.
FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na zmenu uznesenia č.112/2007, ktorým bol vyradený majetok (mobilná ľadová plocha)   (bod č. 10 programu MZ)

Uznesenie č. 85/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ( bod. č. 13 programu MZ)

Uznesenie č. 86/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť
FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Správa o výsledku kontroly opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006 v ZŠ Hlboká cesta (bod č. 14 programu MZ)

Uznesenie č. 87/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie 
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
Správa o výsledku kontroly výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti–následná finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z I. polrok 2007 (bod č. 15 programu MZ)

Uznesenie č. 88/2008
Komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie 
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V závere predsedovia komisií požiadali zapisovateľky spracovať vyhodnotenie plnenia prijatých na zasadnutiach komisíí v roku 2007 a predložiť ho na najbližšie rokovania komisií.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Ing. Hakošová

Rozdeľovník:
1.Anna Molnárová – ref. Organizačný
2.Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
3.Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
4.Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5.Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6.Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu
7.členovia komisie finančnej
8.členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 31.01.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ