Zasadnutie komisie zo dňa 31.03.2008

Zápisnica z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 31. marca 2008

Prítomní:
RNDr. Peter Smrek - predseda
JUDr. Marta Šteffeková – členka
Ing. Marián Procházka – člen
MUDr. Peter Osuský - člen
Ing. Martin Borguľa - člen

Program:
1. Úprava platu starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
2. Úprava platu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR 369/1990 Zb. v znení neskorších prepisov

K bodu 1: Úprava platu starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov

Podľa zákona č. 253/1994 Z.z. NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátoroch miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 253/1994 Z.z.“) starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. (1) zákona 253/1994 Z.z., pričom sa zaokrúhľuje na celé stovky korún nahor. Pre našu mestskú časť platí 3,21 násobok (podľa počtu obyvateľov od 20001 do 50000).
V zmysle § 3 a § 4 zákona 253/1994 Z.z. plat starostu našej mestskej časti nemôže byť nižší ako týmto zákonom uvádzaný súčin, pričom podľa § 4 odsek (2) zákona 253/1994 Z.z. zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.

Uznesenie č. 2/2008
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

hlasovaním: 5 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa,

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu schváliť zvýšenie minimálneho zákonného platu starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. § 4 odsek (2) o 50% od 1. 4. 2007.

K bodu 2: Úprava platu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR 369/1990 Zb. v znení neskorších prepisov

Mandátová komisia sa zaoberala úpravou platu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov, čo je určené zákonom SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 18c, kde odsek (1) určuje pre našu mestskú časť koeficient 2,24 (pre počet obyvateľov od 20001 do 50000).

Uznesenie č. 3/2008
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

hlasovaním: 5 - za, 0 – proti, 0 – zdržal sa,

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu, aby určilo zákonný plat hlavného kontrolóra mestskej časti podľa zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  § 18c ods. 1 a aby podľa § 18 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v á l i l o hlavnej kontrolórke mesačnú odmenu vo výške 15 % platu podľa § 18 ods. 1 tohto zákona s účinnosťou od 1.4.2008.

Bratislava 31.3.2008

RNDr. Peter SMREK
predseda komisie

Zapísala:
Molnárová

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 31.03.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ