Zasadnutie komisie zo dňa 31.05.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 31. 5. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnení:
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Ing. Martin Borguľa
 
Ospravedlnení:

Mgr. Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová 

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová
Ing. Mária  Mozolová
Ing. Petra Strejčková
                     
Program:
1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 8. júna 2010    
                   
K bodu 1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho  zastupiteľstva  8. júna 2010

1.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009

Uznesenie č. 436/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča  miestnemu zastupiteľstvu Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009  schváliť.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2009

Uznesenie č. 437/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2009

Uznesenie č. 438/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetok žiada k materiálu doplniť návrh uznesenia a odporúča  miestnemu zastupiteľstvu informáciu zobrať na vedomie.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010

Uznesenie č. 439/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácií podľa predloženého návrhu. 

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Návrh na zmenu uznesenia č. 66/2009 (predĺženie doby platnosti uznesenia k predaju pozemkov medzi ulicami Búdkova – Na stráni)

Uznesenie č. 440/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú
a) schváliť zmenu uznesenia podľa predloženého návrhu,
b) doplniť návrh o ďalšie prípady, v ktorých nebola podpísaná zmluva z dôvodu prieťahov nezavinených kupujúcim.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Návrh na zmenu uznesenia č. 62/2010 ( Matica slovenská – započítanie pohľadávky)

Uznesenie č. 441/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ul. Dunajská 18 –Grosslingova 23 (kupujúci INTERMONT a.s.)

Uznesenie č. 442/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Návrh na predaj 100% obchodného podielu v obchodnej spoločnosti R.B.I., spol. s r.o.

Uznesenie č. 443/2010
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  schváliť predaj podľa predloženého návrhu,
b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiada prednostu úradu pri uzatvorení zmluvy o prevode  zabezpečiť pohľadávku vyplývajúcu z nesplatenej pôžičky, ktorú mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytla spoločnosti R.B.I., s.r.o (okamžitým vyplatením, zmenkou, záložným právom....)

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

9. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Továrenská 9  
10. Návrh na predaj  nebytového priestoru  v dome na ulici Vysoká 10
11. Návrh na predaj nebytového priestoru  v bytovom dome na ulici Tabakova 4,6,8,10  -  Záhrebská 10,12
12. Návrh na predaj nebytového priestoru  na ulici Obchodná 39
13. Návrh na predaj nebytového priestoru  v dome na ulici Medená 33
14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ul. 29. augusta  15

Uznesenie č. 444/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  schváliť predaje ( bod 9-14) podľa predložených návrhov.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Dunajská 2

Uznesenie č. 445/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

16. Návrh na predaj nebytových priestorov č. 37, 44, 46 v dome na ul. Dostojevského rad 1
17. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 49 v dome na ul. Dostojevského rad 1
18. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 47 v dome na ul. Dostojevského rad 1
19. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 48 a č. 50 v dome na ul. Dostojevského rad 1

Uznesenie č. 446/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  schváliť predaje (bod 16 – 19) podľa predložených návrhov.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

20. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ul. Šancová 80, 82, súp. č. 4023  a podielu na pozemku  parc. č. 7961

Uznesenie č. 447/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  schváliť predaj podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

21. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Vajanského nábrežie 9
22. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Hollého 13
23. Návrh na predaj nebytového priestoru v dome na ul. Obchodná 25
24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Krížna 7
25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Krížna 38
26. Návrh na predaj nebytového priestoru v dome na ul. Blumentálska 20,22,24

Uznesenie č. 448/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaje bod 21 – 26 ) podľa predložených návrhov.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

27. Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ul. Hollého 1, 3 - Heydukova 25
28. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Gorkého 8
29. Návrh na predaj nebytového priestoru v dome na ul. Gorkého 6
30. Návrh na predaj nebytového priestoru  na ul. Nám. SNP 17
31. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Obchodná 9

Uznesenie č. 449/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaje ( bod 27 – 31 ) podľa predložených návrhov.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

32. Návrh na predaj garáže  a pozemku na ul. Dunajská 28
33. Návrh na predaj pozemku na ul. Moskovská
34. Návrh na predaj pozemku na ul. Novosvetská
35. Návrh na predaj  nebytového priestoru v domu na ul. Panenská 30
36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ a 3653/11 na ul. Boženy Němcovej
37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 2608/12 na Červeňovej ul.
38. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 4797/8 na Kubániho ul.
39. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 3021/3 na Novosvetskej ul.
40. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“č. 4840/39, 4840/41, 4840/42 na ul. Prokopa Veľkého
41. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra „C“ č. 4560 4561 na ul. Šafránová
42. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 2491/12 na ul. Drotárska cesta
43. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 3718/8 na Sokolskej ul.
44. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 3768/3 na ul. Na Kalvárii
45. Návrh na predaj pozemku pod garážami parcely registra „C“ č. 7347/4 a 7347/6 na ul. Jelenia
46. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“  č. 9053/19 na Továrenskej ul.
47. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 3024/18 a 3026/11 na Timravinej ul.

Uznesenie č. 450/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaje ( bod 32 – 47 ) podľa predložených návrhov.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

48. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010

Uznesenie č. 451/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť tretiu zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

49. Návrh na zmenu  Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ( Dodatok č. 1 )
      
Uznesenie č. 452/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  schváliť materiál podľa predloženého návrhu. 

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

50. Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009

Uznesenie č. 453/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

51. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2010

Uznesenie č. 454/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený plán kontrolnej činnosti na II. polrok schváliť.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 31.5. 2010

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 31.05.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK