Zasadnutie komisie zo dňa 31.08.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 31.08.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
                                      
Prizvaní:
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa
Ing.Jaroslav Mešťaník

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ivan Bútora
Ing.Milan Štefanec

Program rokovania:
1. parkovacie oblasti – zapracovanie pripomienok,
2. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. parkovacie oblasti – zapracovanie pripomienok,
S bodom č.1 oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Uznesenie č. 60/2010:
Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča:
- Kmeťovo námestie – parkovacie miesta ponechať podľa projektu,
- Belopotockého – zmeniť 4 vyhradené parkovacie miesta pri rozhlase na voľné parkovacie miesta,
- Tolstého  (od Kuzmányho po ulicu Mateja Bela) - pozdĺž plotu školy voľné parkovacie miesta,
- Tolstého – (od Sládkovičovej po Štefánikovu) – jedna strana voľné parkovacie miesta,
- Mateja Bela (od Tolstého po Palisády)- pozdĺž plotu voľné parkovacie miesta, k domom invalidov,
- Kuzmányho (od Palisád po Tolstého) – pri škole voľné parkovacie miesta,
- Tolstého – Mateja Bela – dve parkovacie miesta pre veľvyslanectvo(ak si požiadajú),
- Gunduličova – v križovatke s ulicou Mateja Bela – 11 parkovacích miest vyhradených pre mestskú políciu, Magistrát, priechody pre chodcov ponechať,
- Moyzesova a Fraňa Kráľa až po Hlbokú ulicu – celá pre rezidentov,
- Fraňa Kráľa pri výjazde na Hlbokú cestu (ľavá strana) – voľné parkovacie miesta,
- Priestor pod lávkou (vedľa SAV) – voľné parkovacie miesta,
- Hlboká cesta (pri MZV SR) – vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov,
- Puškinova – ponechať pre rezidentov, parkovanie po oboch stranách,
- Vratňanská – preveriť majetkové pomery,
- Panenská – projektant navrhne viac variant riešenia, Komisia dopravy vyberie najprijateľnejší a odporučí komu budú parkovacie miesta určené, potom to Komisia dopravy odsúhlasí,
- Štetinova – oproti šikmému parkovaniu na druhej strane parkovanie pozdĺžne - čiastočne na chodníku – celé pre rezidentov,
- Konventná – ponechať parkovanie na jednej strane,
- Godrova (medzi Porubského a Galandovou) – obojsmerná komunikácia bez parkovania. 

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 31.08.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ivan BÚTORA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC