Zasadnutie komisie zo dňa 31.10.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 31. októbra 2007

Prítomní
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1 Stanovisko k materiálu do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „MZ mestskej časti“)  č.3  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2007 o voľných pouličných aktivitách  (prizvaný spracovateľ)
2 Stanovisko k materiálu do MZ mestskej časti č.1 – Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007 (úprava rozpočtu v sociálnej oblasti)
3 Rokovací poriadok Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“)
4 Návrh orientačného plánu činnosti komisie SZR do konca roka 2007
5 Rôzne 

Začiatok rokovania 16.45 hod.
Predsedníčka komisie SZR privítala prítomných a ospravedlnila neúčasť neprítomných. Členovia komisie odsúhlasili  navrhovaný program. 

K bodu 1/
Stanovisko k materiálu do MZ mestskej časti  č.3  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2007 o voľných pouličných aktivitách
(prizvaný spracovateľ)
Ing. Karol Pancza, vedúci oddelenia správnych činností, spracovateľ materiálu, vysvetlil a zdôvodnil prítomným navrhovaný materiál a zmeny pôvodného VZN č.7/2007, ktoré akceptujú protest prokurátora.
Poslanec PhDr.Štefan Holčík navrhol zrušiť pôvodné VZN č.7/2007 a nahradiť ho novým so zapracovanými zmenami, čo podporila aj poslankyňa Bc.Gabriela Vyhnáliková.

Uznesenie 54/2007
Komisia SZR berie na vedomie predkladaný materiál Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2007 o voľných pouličných aktivitách a odporúča ho na prerokovanie a schválenie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 2/
Stanovisko k materiálu do MZ mestskej časti č.1 – Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007 (úprava rozpočtu v sociálnej oblasti)
Predsedníčka komisie SZR podrobne zdôvodnila navrhovanú úpravu rozpočtu na rok 2007 v sociálnej oblasti, čím sa výrazne skvalitní vybavenie v detských jasliach, zrealizuje sa nevyhnutná oprava a údržba v Domove dôchodcov Staré Mesto a podporí sa tradičná kultúrna činnosť pre seniorov- členov klubov dôchodcov a vybavenosť klubov počítačmi. Poslanec PhDr.Štefan Holčík namietal nedostatočné vysvetlenie použitia nedočerpaných finančných prostriedkov určených v pôvodnom rozpočte na činnosť Retest-u.

Uznesenie 55/2007
Komisia SZR súhlasí s navrhovanou  zmenou rozpočtu na rok 2007 v sociálnej oblasti a odporúča materiál  MZ mestskej časti  č.1 – Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2007 na prerokovanie a schválenie  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu 3/
Rokovací poriadok Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny

Poslanci diskutovali o termíne zasadnutia komisie v nadväznosti na distribúciu materiálov predkladaných na rokovanie v MR  a MZ mestskej časti. Poslanec PhDr.Štefan Holčík navrhol realizovať zasadnutia komisie SZR v období medzi zasadnutiami MR a MZ mestskej časti. Poslanci Mgr.Bohdana Machajová a Mgr.Ondrej Dostál zdôraznili potrebu podporného stanoviska komisií k prerokovaným materiálom na zasadnutí MR mestskej časti.

Uznesenie 56/2007   
Komisia SZR schvaľuje Rokovací poriadok Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Návrh orientačného plánu činnosti komisie SZR do konca roka 2007

Poslanci diskutovali o úlohách a aktivitách, ktoré budú realizované do konca roka 2007. Predsedníčka Komisie SZR navrhla doplniť plán činnosti o pracovno-informatívne návštevy súkromných detských jaslí v Bratislave a  pracovnú cestu do Banskej Bystrice s cieľom získania poznatkov a námetov k zabezpečeniu  sociálnej starostlivosti a služieb zo strany samosprávy v prepojení na mestskú sociálnu sieť a subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti. Poslanci navrhli odložiť pracovnú cestu na začiatok roka 2008. Poslankyňa Mgr. Bohdana Machajová zdôraznila aktivity realizované pre seniorov a osobitne pre osamelých občanov v decembri t.r.

Uznesenie 57/2007
Komisia SZR berie na vedomie orientačný plán komisie SZR do konca roka 2007 ako otvorený pracovný materiál s možnosťou jeho aktuálneho doplnenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Rôzne

a/  Prehľad zdravotníckych zariadení a lekární poskytujúcich služby na území mestskej časti
Poslankyňa Mgr.Bohdana Machajová informovala prítomných o prehľade zariadení, ktorý pripravuje v spolupráci s Úradom BSK s cieľom zabezpečenia aktuálnej informovanosti občanov. Poslanci diskutovali o optimálnej forme informovanosti, najmä pre seniorov.

b/ Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb a s nimi súvisiacich služieb pre seniorov pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto s krátkou víziou do roku 2010 a dlhodobou víziou do roku 2015
(Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – spracovateľ materiálu)
Predsedníčka Komisie SZR predložila prítomným spracovaný materiál, ktorý zabezpečil RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR mestskej časti a ktorý je podkladovým analytickým materiálom k príprave komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb a plánu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti. Poslanci vzali informáciu na vedomie s následným oboznámením sa s týmto materiálom.

c/ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti (ďalej len „PHSR“)
Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o výberovom konaní na spracovateľa PHSR, do ktorého sa prihlásili traja uchádzači. Po ukončení výberového konania bude zo strany zástupcu starostu, MUDr.Petra Tatára, zorganizované spoločné pracovné stretnutie poslancov s vybraným spracovateľom PHSR.

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie komisie.
Ukončenie rokovania 18.25 hod.

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

Bratislava, 5.11. 2007

Zapísala:
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská

Overila:
Bc.Gabriela Vyhnáliková 

Doručuje sa:
- poslanci - členovia Komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta
- zástupca starostu
- poverený člen miestnej rady
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 31.10.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ