Zberné dvory

Zberný dvor (ZD) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu. Je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu (fyzické osoby a podnikateľov), ktorí sú zapojení do systému zberu  komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení na svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej osoby doviesť a uložiť odpad v ZD v súlade s prevádzkovým predpisom.

 

Podmienky vstupu:


trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti v BA, vyplniť formulár návštevníka, plniť pokyny obsluhy, na vjazd návštevníka do areálu ZD použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m³.


Návštevník ZD je oprávnený na ZD bezplatne uložiť nasledovné zložky a množstvá komunálneho odpadu:

 • Objemný odpad bez obmedzenia množstva.
 • Biologicky rozložiteľný odpad bez obmedzenia množstva
 • Kovy predovšetkým železný šrot bez obmedzenia množstva
 • Papier a lepenka – bez obmedzenia množstva
 • Plasty bez obmedzenia množstva.
 • Sklo bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu.
 • Elektroodpad z domácností bez obmedzenia množstva
 • Svetelné zdroje bez obmedzenia množstva
 • Batérie a akumulátory bez obmedzenia množstva
 • Drevo bez obmedzenia množstva
 • Odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva (farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá)
 •  

Spoplatnené zložky komunálneho odpadu, ktoré je návštevník
oprávnený na ZD uložiť
:

 • Drobný stavebný odpad (kat. č.: „20 03 08“) – 0,078 EUR/kg

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Zberný dvor spoločnosti OLO, a.s.:

Stará Ivanská cesta 2:
Pondelok - Sobota      8,00 - 18,00 hod.